KNAW

Onderzoek

Reductie administratieve lastendruk bij nieuwe LNV-wetgeving

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Reductie administratieve lastendruk bij nieuwe LNV-wetgeving
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302220

Samenvatting

Doel van het project
Het doel van het project is te onderzoeken hoe de in OCTAAN ontworpen toekomstige informatiearchitectuur voor de agrarische sector kan bijdragen aan het realiseren van een reductie van de administratieve lastendruk bij ondernemers, die voortvloeit uit (nieuwe) wetgeving van het ministerie van LNV. Uitgangspunt hierbij is om bij nieuwe wetgeving de administratieve gevolgen voor ondernemers tot een minimum te beperken, ofwel te zoeken naar een lean & meane uitvoering richting de ondernemers. Allereerst vindt er een verdere uitwerking en concretisering plaats van de informatie-architectuur. Vervolgens wordt op een praktische wijze een koppeling gelegd tussen de informatiearchitectuur en de mogelijkheden tot administratieve lastenverlichting bij ondernemers. Hiervoor wordt een methodiek voor het gezamenlijk beoordelen en beperken van administratieve lasten bij nieuwe wetgeving ontwikkeld (inclusief indicatoren voor irritatie en kosten). Deze methodiek wordt uitgetest in de vorm van een pilot bij een tweetal wetgevingsdomeinen. De uitkomsten worden gebruikt om de methodiek aan te passen. Als nevendoel van dit project kan een bijdrage geleverd worden aan de vorming van een netwerk van partijen (ondernemers, ketenpartijen, overheid en anderen, mogelijk te concretiseren in een overlegplatform), dat aan de hand van de toekomstige informatiearchitectuur in de agrarische sector adviezen uitbrengt over de administratieve gevolgen van de introductie van nieuwe regels (wetgeving). Werkwijze van het project
Als case zullen in overleg met de opdrachtgever twee, bij voorkeur (relatief) nieuwe, wetgevingsdomeinen worden gekozen. Bij elk domein wordt naar de volgende zaken gekeken: (1) in hoeverre worden administratieve lasten als 'druk' gepercipieerd doordat de verantwoordingsbehoefte niet in overeenstemming is met de sturingsinformatie voor de bedrijfsprocessen; (2) in hoeverre kunnen technisch-organisatorische oplossingen de feitelijke administratieve lastendruk verlagen; (3) in hoeverre kunnen technisch-organisatorische oplossing de acceptatie positief beïnvloeden. Onder technisch-organisatorische oplossingen worden de ontwikkelde denkmodellen voor een toekomstige informatiearchitectuur verstaan, deze dienen hiervoor eerst nader verfijnd te worden. Verder dient de link naar het wetgevingsproces te worden beschreven (4). Hierbij moet onder anderen de vraag worden beantwoord hoe nieuwe wetgeving moet worden ingevoerd om zo weinig mogelijk administratieve lasten te veroorzaken. Gedacht kan dan worden aan o.a. de mogelijkheden van certificering van ketens, betrouwbaarheidsindex, unieke bedrijfsnummering en aansluiting bij de praktijk. Het project bestaat daarom uit 4 sporen: (1) ontwikkeling van een objectieve en betrouwbare methodiek om de 'irritatiefactor' van administratieve lastendruk te kunnen meten en voorspellen; (2) verfijning van de ontwikkelde denkmodellen voor een toekomstige informatiearchitectuur (en in hoeverre kan er worden aangesloten op initiatieven uit de praktijk t.a.v. het opzetten van een architectuur?) en (3) een interactieve spelvorm om de denkmodellen te toetsen, waarbij gekeken wordt naar de perceptie van de ondernemers t.a.v. de lastendruk. Dit biedt als voordeel de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de reacties van ondernemers en andere betrokken partijen op een gekozen denkmodel voordat de wetgeving reeds in de praktijk ingevoerd hoeft te zijn. Door te kiezen voor de spelvorm wordt actief gebruik gemaakt van de variatie in achtergronden e Beoogde (tussen) resultaten van het project
Met de resultaten uit het project kan een goed gefundeerd advies over de daadwerkelijke implementatie van een nieuwe wetgeving in de keten worden gegeven, die kan bijdragen aan de vermindering van de administratieve lastendruk bij de primaire ondernemer, maar ook van de gehele keten.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. H.C. Holster
Projectleider Ir. H.A.B. van der Meulen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie