KNAW

Onderzoek

Adsorptie en speciatie van zware metalen in de bodem

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Adsorptie en speciatie van zware metalen in de bodem
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302449

Samenvatting

[Doel van project] Afbakening, fasering, bestaande kennis, beleidsrelevantie etc. Doel van het project is de ontwikkeling en experimentele onderbouwing (calibratie/validatie) van een model dat de speciatie (partitie over vaste en vloeibare fase, complexatie met DOC) van zware metalen als functie van bodemeigenschappen kan beschrijven. Dit model moet gebruikt kunnen worden als zelfstandige module en als onderdeel van een geintegreerd model (zie project modfellering processen in de bodem) en kan ingezet worden in projecten waarin bodemchemie van zware metalen een rol speelt zoals bij berekening uitspoeling zware metalen naar oppervlaketewater, bepaling kritische depositieniveau s, gewasopname metalen, en als module in beslissings ondersteunende systemen zoals DSS bagger, Phytodec en Bonanza.
Het project richt zich in 2005 met name op de complexatie van metalen met DOC. Doel is DOC uit verschillende bodemtypen te karakteriseren en parametersets op te stellen voor de complexatie van DOC met metalen. De studies beperken zich tot de belangrijkste metalen Cd, Cu. Ni, Pb en Zn. De beleidsrelevantie van het project is indirect door inzet van de ontwikkelde modellen in projecten met relevantie voor inrichting EHS, het bevorderen van duurzame productie en voedselveiliheid.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten :] product, opleverdata, go/no-momenten, wat moet bereikt zijn bij "go", welke afspraken zijn gemaakt indien resultaat niet bereikt kan worden, communicatieplan etc.
[Producten:] Parameterset voor complexatie metalen met DOC Artikel complexatie DOC met metalen in relatie tot bodemtype.
Communicatie vindt plaats door middel van een overleg van onderzoekers en adviseurs van universiteiten, kennisinstituten en ingenieursbureaus op het gebied van de onderwerpen uit thema 1 van dit programma.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

[Need for knowledge]:
There is a need for models which can describe the partitioning of heavy metals between the solid and solution phase of the soil. These models should be applicable from field to regional and national scale. Therefore these models should be applicable with the use of limited input data which are readily available at these scales. Such models can be used in studies on metal balances in agriculture, quantification of the leaching of metals to ground- and surface waters, risk assessment of soils polluted with metals, critical load assessment and use in decision support systems.
Models to calculate the binding of metals to (soluble) organic matter are available, however there is a need for (field) soil data to validate and optimize these models for soils.
[Research goal]:
The development and experimental foundation, by calibration and validation, of a model that is able to predict the speciation of metals (solid solution partitioning and binding to DOM) as a function of soil properties.
[Results]:
To describe the solid solution partitioning of metals, empirical relations were derived from a large set of data for Dutch soils which relate metal partitioning to soil properties (Römkens et al, 2004). To test the applicability of this approach for soils outside the Netherlands we also derived a second set of relations based on the same data and a data set from the UK. These relations were tested on extensive data sets from several European countries (Groenenberg et al., 2006). Because partition relations for free metal ions are based on measurements of total concentrations and speciation calculations with WHAM, the validity of this model was tested on data of direct measurement of free metal ion concentrations from literature and measurements of free metal concentrations within this project. The latter are described in Pamura et al., 2006 a and Pampura et al. 2006b).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.E. Groenenberg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma BO-01-002 Bodem

Classificatie

D18130 Bodem
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie