KNAW

Research

What about the peat areas?

Pagina-navigatie:


Update content


Title What about the peat areas?
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1302468

Abstract

Description:
What are perspectives for sustainable agriculture and nature conservation and development, combined with a more sustainable management of wate4r and soil?

Which measures will make the water systems more robust? What are the consequencies of such robust water systems for a more sustainable kind of land use and spatial arrangement in the rural area of the peat meadow areas? What is the impact on economic and social costs?

Research objectives:
To give insight in short and long time impact of drainage strategies in the peat areas in the western part of the Netherlands. It concerns especially impact on soil subsidence, water quality, retention capacity, agricultural land use, nature conservation and development, recreational potention.
Approach:

- Hydrological modelling and scenario analysis of several water level strategies.
- Field monitoring of effectiveness of application of submerged drains.
- Synthesis of several aspects in this research project.
- Knowledge transfer to policy and water management, agriculture and nature management.

Results and products:
New institutional arrangements to be used for transitions in land use caused by changing drainage strategies.
- Model simulations of several drainage levels with respect to water management, water quality, soil subsidence, agriculture, nature etc.
- Financial and social costs and benefits of several drainage strategies
- Effectiveness of a system of submerged drains with respect to reduction of soil subsidence and to agricultural land use, and impact of these drains on water quality and retention capacity.
- DSS to be used in interactive planning processes related to changes in drainage strategy.

Abstract (NL)

Doel
Doel is de onderbouwing van een beleidskeuzen (2010-2050) voor een meer duurzame en klimaatadaptieve inrichting van water en land in het veenweidegebied. Centrale doelstelling is inzicht in mogelijkheden om veenafbraak en bodemdaling tegen te gaan en tegelijk de kwaliteiten van de natuur en van het agrarisch cultuurlandschap te versterken.
Daartoe worden verschillende waterpeilstrategieën met actoren in de regio gedefinieerd en in modelscenario s uitgetest op hun gevolgen voor waterbeheer, waterkwaliteit, bodemdaling, economie, natuur en landschap. In veldexperimenten wordt ervaring opgedaan met onderwaterdrains als mogelijkheid voor behoud van de veenweidelandbouw bij sterk verminderde bodemdaling. Door aktieve betrokkenheid bij dit project (in de vorm van een Community of Practice) van overheden, water- en natuurbeherende instanties en boeren wordt deze kennis en het modelinstrumentarium ingezet en uitgetest in beleids- en gebiedsprocessen.

Werkwijze

- Scenariostudie (waterpeilstrategieen en klimaatscenario's) met effecten op bodemdaling, grondwater, waterkwaliteit, broeikasgasemissies, landbouw en natuur
- Experimenteel onderzoek onderwaterdrains
- Vertaling van kennis naar planprocessen en beleidsontwikkeling

Resultaten
Effecten van peilverhoging en schaalvergroting in het waterbeheer op de waterkwaliteit en op de belasting van de boezem zijn door modelschakelingen gekwantificeerd. Deze kenniskoppeling is van groot belang voor de opstelling van maatregelpakketten en stroomgebiedsbeheersplannen voor de Kaderrichtlijn Water.
Nieuw inzicht is ontstaan in de effectiviteit van onderwaterdrains als middel tegen bodemdaling met behoud van een landbouwkundig gewenste ontwateringstoestand, en in effecten van onderwaterdrainage op de waterkwaliteit en op de inlaatbehoefte vanuit de boezem.
Berekend is welke invloed de nieuwe KNMI-klimaatscenario s hebben op de snelheid van bodemdaling en het voortbestaan van veenbodems in het Groene Hart, en op de aan- en afvoerbehoefte van water. Dit geeft een gekwantificeerde wetenschappelijke basis voor een klimaatadaptieve inrichting van land en water in het westelijk veenweidegebied.
In 2009 wordt een synthese-boek uitgebracht waarin de resultaten van de deelstudies bij elkaar worden gebracht t.b.v. gebruik in integrale planvorming en beleid voor het westelijk veenweidegebied, met als doelgroep bestuurders en gebruikers van het gebied. Verder worden de onderzoeksresultaten afzonderlijk uitgebracht.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. J.J.H. van den Akker
Researcher Ir. R.F.A. Hendriks
Researcher Dr. E.P. Querner
Contact person Dr. C. Kwakernaak

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation