KNAW

Onderzoek

Kwaliteitsborging SMART-SUMO

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kwaliteitsborging SMART-SUMO
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302626

Samenvatting

Doel:
Binnen programma 384 zijn een aantal modellen ontwikkeld (o.a. SMART2, SUMO2), die een schatting geven van de potentiƫle biodiversiteit bij gegeven abiotische omstandigheden. Voor de meeste toepassingen worden de modellen gekoppeld, waarbij de uitvoer van het ene model dient als invoer voor een volgend model. Deze modelketens zijn in staat schattingen te maken van potentiƫle biodiversiteit bij gegeven combinaties van N-depositie, H-depositie en verdroging, waarbij tevens rekening wordt gehouden met onderlinge interacties tussen deze stressfactoren. De modellen maken deel uit van het systeem dat ingezet wordt bij Natuur- en Milieuverkenningen. Naast de inzet in deze verkenningen worden SMART2 veelvuldig toegepast in andere beleidsondersteunende studies zoals de evaluatie van de verzuringsdoelstellingen en ondersteuning van het milieubeleidsplan 4. Ook in combinatie met SUMO2 wordt het veelvuldig toegepast. Het is daarom van groot belang dat SMART2 en SUMO2 goed onderhouden worden en dat de kwaliteit van de modellen gewaarborgd blijft. Dit project sluit aan op de vraag van het NPB om de modellen die in programma 384 worden ontwikkeld, en bij Natuur- en Milieuverkenningen worden ingezet, uiteindelijk op software kwaliteitsstatus AA te brengen. Doel van het project is enerzijds een technische kwaliteitsverbetering van SMART-SUMO en de bijbehorende databestanden (versiebeheer)en anderzijds het schrijven van een beheersplan met een beschrijving van de onderlinge samenhang en een planning van benodigde werkzaamheden om de modellen op het gewenste AA kwaliteitsniveau te brengen.

Werkwijze:
Om tot een uiteindelijke kwaliteitsstatus AA te komen zal conform de vraag van het MNP een toekomstvisie voor de modellencluster rond SMART2 worden geschreven, met daarin een stappenplan hoe de kwaliteitsstatus AA bereikt kan worden en hoe deze te behouden. Mede in het licht van de levering van modellen aan derden is het essentieel om het versiebeheer rond SMART2 en SUMO2 goed op orde te brengen. Dit is het meest urgent en krijgt in 2004 dan ook de hoogste prioriteit. De aanpak (activiteiten) kunnen als volgt worden verdeeld:
-Opstellen van een werkplan/protocol.
-Structureel onder versiebeheer brengen.
-Beheersplan voor kwaliteitsstatus AA

Resultaten:
- Protocol voor versiebeheer; er zal ook een persoon aangewezen worden die er op toeziet dat er volgens het protocol gewerkt wordt.,br> - SMART2 en SUMO2 (een stelsel van rekenkernen) en hun invoerbestanden onder een gedegen versiebeheer.
- Beheersplan voor het bereiken en behouden van kwaliteitsstatus AA voor het cluster van modellen rond SMART2.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J.P. Mol

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie