KNAW

Research

The fate of Nitrogen-residue: experimental

Pagina-navigatie:


Update content


Title The fate of Nitrogen-residue: experimental
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1302954

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Kwantificeren van denitrificatie, mineralisatie en N-uitspoeling bij verschillende bodemtypen, hydrologie en N-overschotten voor open teelten.
[Werkwijze en werkplan 2005]:
In 2004 zijn de metingen op de PPO-bedrijven afgerond en deze worden gerapporteerd en gepubliceerd. Een deel van de publicatie van deze gegevens loopt door in 2005. Het experimentele deel van het in IV.1 beschreven onderzoek op de referentiepercelen van Koeien en Kansen wordt in IV.2 uitgevoerd. Het betreft metingen van actuele denitrificatie op enkele percelen en enkele tijdstippen, incl. aanvullende metingen van het bodemprofiel (oa. organische stof, potentiele denitrificatie, Nmineraal, DOC). Een deel van deze metingen wordt in 2004 uitgevoerd; deze meetcampagne loopt door in 2005.
In 2003 en 2004 is ervaring opgedaan met het gebruik van stabiele isotopen (met name 15N) bij het meten van denitrificatie activiteit in de ondergrond. Dit is met name gebeurd op akkerland van proefbedrijf Vredepeel. Het is de bedoeling dat deze methodologie in 2005 operationeel gemaakt wordt voor een aantal Koeien en Kansen bedrijven. Bij een aantal van deze bedrijven (waarschijnlijk 3, voor zand-, klei- en veengronden) zal m.b.v. stabiele isotopen in het veld de denitrificatie in zowel de ondergrond als de bovengrond worden gemeten. In combinatie met de metingen op deze bedrijven aan nitraatconcentraties in het grondwater, uitspoeling en N overschot zal deze informatie worden gebruikt om de verhouding uitspoeling / denitrificatie te berekenen. Het voordeel van deze benadering is dat de rol van denitrificatie in de ondergrond gekwantificeerd zal worden in de meest realistische omstandigheden denkbaar. De resultaten kunnen daarna ook gebruikt worden ter validatie van eerdere metingen onder minder ideale omstandigheden (in het laboratorium) die op meerdere bedrijven zijn uitgevoerd.
Indien de discussie over de toetsdiepte leidt tot aanvullend onderzoek, dan zou een koppeling met de het referentiepercelen onderzoek in Koeien en Kansen een optie zijn. In het najaar 2004 worden profielbemonsteringen uitgevoerd van oa. potentiele denitrificatie en organische stof. Besloten zou kunnen worden om deze metingen niet alleen tot de bovenste meter te beperken. Een methode die in de literatuur wordt toegepast is dat N15 in nitraatvorm in de diepere bodemlagen wordt geinjecteerd. Door middel van bemonstering van gas en vloeistoffase kan worden nagegaan of de 15N nitraat wordt gedenitrificeerd.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Rapport
Wetenschappelijke publicatie
Informatieblad
Bijdrage aan N-workshop

Related organisations

Related people

Project leader Dr. K.B. Zwart

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation