KNAW

Research

BO-07-414-II Networks in the livestock farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-414-II Networks in the livestock farming
Period 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?netwerken/netwerken/index.asp
Research number OND1303152
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Werkwijze:
In dit thema worden netwerken van veehouders die zich primair bezig houden met (voedsel)productielandbouw en derde partijen ondersteund in hun zoektocht naar duurzame productiesystemen. Dit gebeurt door procesbegeleiding en door implementatie en assemblage van bestaande kennis in de bedrijfsspecifieke situatie (kenniscirculatie in een integrale benadering).
De aanzet tot en de opzet van de netwerken zal op initiatief van praktijkbedrijven zelf plaatsvinden, waarbij dit thema er nadrukkelijk niet is om subsidies te verlengen of te verlenen. Het gaat in een netwerk om het collectieve belang om kennis/innovatie toepasbaar te maken, samen leren, dit expliciet uit te dragen en om een goede bijdrage te leveren aan het bereiken van een duurzame landbouw in Nederland.

Resultaten
Voor sector en maatschappij:

- Beschreven netwerkactiviteiten en voortgangsrapportages van verschillende typen netwerken van agrarische ondernemers, ketenpartijen en kenniswerkers die aantoonbaar bestaande kennis en/of nieuwe kennis implementeren, aangepast aan de eigen specifieke situatie.
- Overzicht van netwerken van ondernemers in de veehouderij en hun karakteristieken qua samenstelling, structuur, ontstaan en dynamiek, organisatie, inbedding in instituties, wijze van omgaan met kennis, etc.
- In de praktijk getoetste bestaande en nieuwe methoden om netwerken vraaggestuurd te ondersteunen.
- Wetenschappelijke publicatie(s) van deze concepten.
- Herkenbare kenniscommunicatie middels vrij toegankelijke communicatie (nieuwsbrief, internet, discussiebijeenkomsten, demodagen, etc.)
- Vergroten van de kans dat partijen/personen elkaar ontmoeten, nieuwe verbindingen kunnen aangaan teneinde nieuwe (tijdelijke) kennisarrangementen te vormen.
- In bestaande en nieuwe netwerken getoetste innovatieve verbeteringen in de bedrijfsvoering (innovaties kunnen betrekking hebben op nieuwe producten, nieuwe technologie├źn in bestaande toepassingen, nieuwe toepassingen van technologie├źn, ontwikkeling en opening van nieuwe markten, of introductie van nieuwe organisatievormen en kennisoverdracht-arrangementen).
- Binnen de leercyclus (genereren idee -->uitwerken en implementeren -->uittesten --> evalueren) ligt veel nadruk op het in de praktijk volgen van netwerken. Parallel hieraan is het mogelijk om, op basis van de beschikbare expertise binnen en buiten het thema, tot nieuwe ontwerpen van netwerken of vormen van kennisoverdracht te komen en deze vervolgens ook te implementeren.
- Concrete kennisvragen gebaseerd op kennishiaten waar de netwerken tijdens de uitvoering van het thema/project op gestuit zijn.
Analyse van de kenniscirculatie in en tussen netwerken.

Voor beleid:
Zie sector en maatschappij, aangevuld met:

- Concrete beleidsvragen gebaseerd op belemmeringen/problemen waar de netwerken tijdens de uitvoering van het thema/project op gestuit zijn. Waar mogelijk concrete suggesties voor aanpassingen in het beleid.

Voor maatschappelijke organisaties:
Zie sector en maatschappij.

Voor kennisinstellingen:
Zie sector en maatschappij, aangevuld met:

- Concrete kennisvragen gebaseerd op kennishiaten waar de netwerken tijdens de uitvoering van het thema/project op gestuit zijn.
- Kennis en vaardigheden over het begeleiden van innovatieprocessen en het begeleiden van netwerken.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M. Vrolijk

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation