KNAW

Onderzoek

Aanpassingen in de bewegingssturing van de bovenste extremiteit bij mensen...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Aanpassingen in de bewegingssturing van de bovenste extremiteit bij mensen met een cervicale dwarslaesie
Looptijd 01 / 2000 - 01 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1303336
Leverancier gegevens Website iRv

Samenvatting

- Vraagstelling: (1) In welke mate kunnen mensen met een tetraparese op basis van een dwarslaesie het functieverlies van schoudergordel-, arm- en handmusculatuur actief compenseren? (deelstudie 1). (2) Hoe ontwikkelen zich patronen van alternatief spiergebruik voor de AHF's gedurende het revalidatieproces bij patiënten met een tetraparese op basis van een dwarslaesie? (deelstudie 2). (3) Wat is de invloed van geïsoleerde spiertransposities op bestaande bewegingssynergieën van het schouder-arm-complex bij patiënten met een tetraparese en wat zijn de mechanische gevolgen ten aanzien van belasting/belastbaarheid van het schouder-arm-complex? (deelstudie 3). - Doel: Doel van het onderzoek is: 1) inzicht te krijgen in de manier waarop nieuwe sturingspatronen voor arm-handfunctie (AHF), mede van belang voor omgevingsmanipulatie, rolstoelgebruik en mobiliteit, zich ontwikkelen bij mensen met een tetraparese op basis van een cervicale dwarslaesie gedurende en na hun actieve revalidatieproces; 2) het evalueren van de gevolgen van genoemde aanpassingen in de bewegingssturing op arm- en handgebruik in ADL omstandigheden, gegeven de gewijzigde sensomotorische randvoorwaarden. - Methode: Deelstudie 1: Cross-sectioneel, quasi-experimenteel onderzoek. Deelstudie 2: Longitudinaal, klinisch, quasi-experimenteel onderzoek. Deelstudie 3: Longitudinaal, klinisch onderzoek. In een eerste fase van het onderzoek worden een beperkt aantal gestandaardiseerde bewegingstaken voor de bovenste extremiteiten ontwikkeld en gevalideerd als aanvulling op de reeds bestaande set van AHF-taken uit eerder iRv onderzoek. In deelstudie 1 wordt, in een transversaal onderzoek-design, onderzocht in welke mate het spiergebruik tijdens taakuitvoering verschilt tussen oud-revalidanten met een tetraparese en personen zonder sensomotorische aandoeningen. De groep personen met een tetraparese wordt onderverdeeld in twee subgroepen, waarbij niveau van sensomotorische uitval C5/C6 (= hoge laesie-groep) en C7/C8 (= lage laesie-groep) maatgevend is. In deelstudie 2 wordt de ontwikkeling van nieuwe, gecoördineerde patronen van spiergebruik tijdens AHF-taakuitvoering bij tetraparese-patiënten gedurende hun actieve revalidatieperiode onderzocht. Twee groepen van elk 15 klinisch residente patiënten met een laesie t.h.v. C5/C6 of C7/C8 nemen deel. In deelstudie 3 worden de effecten van geïsoleerde spiertransposities op veranderingen in sturingsprocessen bij AHF-taakuitvoering onderzocht.

Samenvatting (EN)

- Research questions: (1) To what extent are people with a tetraparesis caused by paraplegia able to actively compensate for the function loss of shoulder, arm and hand musculature? (study 1). (2) How do patterns of alternative muscle use develop for the arm-hand functions during the rehabilitation process of patients with a tetraparesis caused by paraplegia? (study 2). (3) What is the influence of isolated muscle transpositions on existing movement synergies of the shoulder-arm complex in patients with a tetraparesis and what are the mechanical consequences with regard to load/loadability of the shoulder-arm complex? (study 3). - Aims: 1) to obtain insight into the way in which new control patterns of arm-hand function (AHF), which are also important for manipulation of the environment, wheelchair use and mobility, develop in people with a tetraparesis caused by cervical paraplegia during and after their active rehabilitation process; 2) to evaluate the consequences of the mentioned adaptations in movement control on arm and hand use under ADL conditions, taking the changed sensorimotor preconditions into account.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Stichting Revalidatie Limburg - SRL, Hoensbroek

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. C. Pons
Projectleider Dr. H.A.M. Seelen
Contactpersoon Drs. Y.J.M. Janssen-Potten

Classificatie

D21100 Bioinformatica, biomathematica
D23210 Huid- en geslachtsziekten, reumatologie, orthopedie
D25000 Bewegingswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie