KNAW

Onderzoek

DRIFTS: dynamische onderdrukking van tremor

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel DRIFTS: dynamische onderdrukking van tremor
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1303369
Leverancier gegevens Website iRv

Samenvatting

Tremor is een belangrijk probleem bij patiënten die lijden aan Parkinson, multiple sclerose (MS), en diverse andere neurologische problemen. Tremor resulteert in motoriek gerelateerde problemen bij taakuitvoering. Met name geldt dit voor (ADL) taken die grote motorische nauwkeurigheid vereisen. De doelstelling is een prototype en een evaluatieplatform te ontwikkelen voor toekomstige ontwikkelingen en onderzoek naar draagbare hulpmiddelen voor tremoronderdrukking. Hierbij wordt een zo natuurlijk mogelijk beloop van de beweging nagestreefd. De typen tremor die in dit project de aandacht krijgen zijn Parkinson, multiple sclerose, hersenletsel en a-typische essentiële tremor. Het project zal een benchmarkmethode ontwikkelen voor het evalueren en testen van verschillende technische benaderingen. De beste kandidaat-oplossingen zullen onderling vergeleken worden met het oog op efficiëntie, kosten en produceerbaarheid. Nieuwe benaderingen worden nagestreefd: er zal worden gezocht naar oplossingen waarbij intelligente actieve materialen gebruikt zullen worden. De gebruikers zullen intensief betrokken worden, niet alleen als proefpersoon voor het evalueren en testen van de alternatieven, maar ook om de richting van de oplossingen te bespreken. In een onderzoek onder gebruikers worden de prioriteiten bij tremoronderdrukking bepaald.

Samenvatting (EN)

Tremor is a major problem for patients who are suffering from Parkinson, multiple sclerosis (MS), and several other neurological problems. Tremor results in motor-related problems in the execution of tasks. This hold particularly for (ADL) tasks requiring high motor precision. Aim is to develop a protoype and evaluation platform for future developments and to search for portable aids for tremor suppression. An as natural movement course as possible of the movement will be strived after. The types of tremor included in this project are Parkinson, multiple sclerosis, brain injury and atypical essential tremor. The project will develop a benchmarking method for evaluating and testing different technical approaches.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. R.F.F. (Rilana) Cima
Onderzoeker Ir. R.P.J. Geers
Onderzoeker H.T.P. Knops
Onderzoeker Dr. H.A.M. Seelen
Onderzoeker Drs. K. van Soest
Projectleider Dr.ir. M. Soede

Classificatie

D21100 Bioinformatica, biomathematica
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D25000 Bewegingswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie