KNAW

Onderzoek

The role of spirituality in the adjustment of patients with cancer

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The role of spirituality in the adjustment of patients with cancer
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1303484
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

In eerdere onderzoeken bij mensen met kanker is aangetoond dat een grotere spirituele betrokkenheid gepaard gaat met meer welbevinden. Ook vond één studie dat mensen met veel klachten en een grote spirituele betrokkenheid een hogere kwaliteit van leven aangaven dan mensen met weinig klachten en geringe spirituele betrokkenheid. Klaarblijkelijk buffert spiritualiteit het nadelig effect van lichamelijke klachten op het welbevinden. Deze belangrijke bevinding werd tot nu toe slechts in één studie aangetoond, die bovendien een cross-sectionele opzet had. Aan de hand van een longitudinale opzet, die we in de voorgestelde studie zullen volgen, is overtuigender een oorzakelijk verband aan te tonen. Ook kan in de voorgestelde studie worden nagegaan of met het verergeren van het ziektebeeld de spirituele betrokkenheid verandert. In deze studie worden vragenlijsten afgenomen bij 200 patiënten met kanker. De vragenlijsten worden afgenomen op drie tijdstippen: direct na de operatie en 6 en 12 maanden na de diagnose. Nagegaan wordt of de mate van spirituele betrokkenheid na de operatie een invloed heeft op het niveau van welbevinden en distress op de latere tijdstippen, rekening houdend met ervaren lichamelijke klachten, problemen in het dagelijks functioneren, door de patient ervaren levensbedreigendheid van de ziekte, stagering, leeftijd, en sekse. Ook wordt nagegaan of spiritualiteit een invloed heeft op de manier waarop men zich aanpast aan de ziekte, de mate van sociale steun die men ontvangt, de kwaliteit van de relatie met de partner, het aantal klachten dat wordt ervaren, het dagelijks functioneren en de ervaren levensbedreigendheid van de ziekte. Als spiritualiteit een effect heeft op deze variabelen, kunnen deze op hun beurt weer het welbevinden beïnvloeden. Ook wordt onderzocht hoe spiritualiteit zich verhoudt tot optimisme. Tot slot wordt nagegaan of het niveau van spiritualiteit verandert in de loop der tijd. De vragenlijst die in dit onderzoek wordt gebruikt de Spirituele Attitude en Interesse Lijst (SAIL)- omvat meerdere aspecten van spiritualiteit, namelijk het ervaren van zin in het leven en innerlijke rust, het ervaren van een hogere macht, transcendente ervaringen en zorg voor anderen en verbondenheid met de natuur. Hierdoor is het mogelijk na te gaan welke aspecten het meest bijdragen tot welbevinden en welke aspecten wellicht veranderen in de loop van de ziekte. In andere studies werden vragenlijsten gebruikt met maar één of twee dimensies

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23120 Kanker
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie