KNAW

Research

Subaerial exposure and flooding surfaces of carbonate platforms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Subaerial exposure and flooding surfaces of carbonate platforms
Period 02 / 2001 - 02 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1303561

Abstract (NL)

Binnen het onderzoek naar fossiele carbonaatplatformen is het herkennen van eventuele flodding (blootstelling aan de atmosfeer en vervolgens overspoeling) van groot belang voor de reconstructie van de wordingsgeschiedenis. Het droogvallen en overspoelen van carbonaatplatformen kan resulteren in de vorming van belangrijke grensvlakken tussen laagpakketten, zogeheten "exposure- en flooding-vlakken". Ute Sattler behandelt de eigenschappen van exposure- en flooding-vlakken; de hiaten in de tijd variëren daarbij van biostratigrafisch niet-dateerbaar, tot en met enkele miljoenen jaren. Sattler onderzocht exposure- en flooding-vlakken in twee ongelijke regio"s, gekeken naar afzettings- bedekkings- en klimaatgeschiedenis: de Vroeg Krijt (Barremien/ Aptien), de Qishn Formatie van centraal Oman, en de vroeg Miocene Zhujiang Formatie uit de Zuid Chinese Zee. Zowel petrografisch onderzoek in het veld, kernenstudie en well-loganalyse, als de studie van slijpplaatjes met normale lichtmicroscopie en kathodeluminescentiemicroscopie, combineerde Sattler met koolstof- en zuurstofisotopenonderzoek. Via deze weg werd de geschiedenis van afzetting en diagenese van deze vlakken gereconstrueerd.Het blijkt dat de wijze waarop droogval in het sedimentregister wordt vastgelegd, lateraal kan verschillen, vooral in waddengebieden. Dit is in tegenstelling met de aanname dat gebeurtenissen van droogval en overspoeling doorgaans herkenbaar zijn aan verschillende petrografische kenmerken van het discontinuïteitvlak. De laterale verschillen kunnen herkenning van exposurevlakken negatief beïnvloeden in ontsluitingen van beperkte omvang en boorkernen. Bovendien zijn droogval-cycli in carbonaatgesteenten gevoelig voor erosie.De resultaten van het geochemische onderzoek komen overeen met eerder verkregen resultaten, die aantonen dat trends in koolstofisotopen uitstekend geschikt zijn om droogval van een carbonaatplatform te bevestigen, dan wel te ontkrachten. Dit geldt vooral voor sedimenten die maar weinig beïnvloed zijn door laat-diagenetische overprinting. De koolstofisotopenverhoudingen van rijpe sedimenten, veranderd onder invloed van diepe begraving, moeten met grote zorgvuldigheid geïnterpreteerd worden, in het bijzonder bij aanwezigheid van koolwaterstoffen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W. Schlager
Co-supervisor Dr. A.M. Immenhauser
Doctoral/PhD student Dr. U. Sattler

Classification

D15400 Petrology, mineralogy, sedimentology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation