KNAW

Research

Solidarity and welfare state

Pagina-navigatie:


Update content


Title Solidarity and welfare state
Period 01 / 2004 - 01 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.pauldebeer.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=491&fromno=448
Research number OND1304452
Data Supplier AIAS

Abstract (NL)

Een groot deel van de jaren tachtig stond in het teken van de crisis van de verzorgingsstaat. Onder invloed van economische ontwikkelingen (de diepe recessie na de tweede oliecrisis, de herstructurering van de economie) en maatschappelijke ontwikkelingen (gezinsverdunning, individualisering, immigratie) nam het beroep op de sociale zekerheid sterk toe en dreigde het stelsel onder zijn eigen gewicht te bezwijken. De verzorgingsstaat dreigde onbetaalbaar te worden en de financiële sanering van de publieke sector was dan ook het hoofddoel van het beleid van de drie kabinetten-Lubbers (1982-1994). Uiteindelijk bleek dit beleid een succes. In de loop van de jaren negentig liep de zogenaamde socialezekerheidsquote (de uitgaven voor de sociale zekerheid uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product) aanzienlijk terug en hoewel het absolute aantal uitkeringsontvangers nog groeide (mede door de vergrijzing van de bevolking) daalde dit wel als percentage van de bevolking. De financiële houdbaarheid van de verzorgingsstaat leek dan ook niet langer een probleem en de discussie over de crisis van de verzorgingsstaat verstomde. Illustratief hiervoor is dat de fundamentele herbezinning op de sociale zekerheid, die het eerste 'paarse' kabinet (1994-1998) had aangekondigd, halverwege de rit werd afgeblazen: een dergelijke herbezinning leek niet meer nodig te zijn. De economische recessie van de laatste jaren heeft de discussie over de verzorgingsstaat echter weer nieuw leven ingeblazen. Ogenschijnlijk zijn ook nu de financiële problemen de belangrijkste reden voor deze hernieuwde discussie. De uitgaven voor de sociale zekerheid en het financieringstekort van de overheid lopen weer op en 'dus' doet zich weer de noodzaak voor van ombuigingen en bezuinigingen om de uitgaven in de hand te houden. Toch gaat het in de huidige discussie om meer dan alleen de financiële houdbaarheid in het licht van een tegenvallende conjunctuur. Steeds vaker worden er vraagtekens gezet bij de duurzame houdbaarheid van de verzorgingsstaat in zijn huidige vorm, gezien de ingrijpende maatschappelijke veranderingen die zich aftekenen. In essentie gaat het hierbij om de vraag of een verzorgingsstaat die in zo sterke mate een beroep doet op de onderlinge solidariteit van de burgers nog wel van deze tijd is. Immers, zo is de impliciete of expliciete veronderstelling, het wordt steeds twijfelachtiger of men nog een beroep kan doen op de traditionele gevoelens van solidariteit en lotsverbondenheid die het fundament vormen onder de verzorgingsstaat.

Related organisations

Related people

Classification

D61000 Sociology
D62000 Social geography
D68000 Social security studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation