KNAW

Research

The Influence of the Common Agricultural Policy and Trade Policies on...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Influence of the Common Agricultural Policy and Trade Policies on Greenhose Gas Emissions
Period 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1304899

Abstract

Changes in the EU CAP and agreements concerning the international trade liberalization have and will continue to have an important impact on the agricultural sector and land use in Europe, as well as elsewhere in the world. There have been studies that investigate economic consequences of policy changes on the development of the European agriculture, however, few studies have evalu-ated the changes on European land use and the associated greenhouse gas emissions. This pro-ject aims bridge this gap.
The central question is whether agricultural and trade policies are relevant for greenhouse gas emissions. In this context, both the total emissions and their regional distribution need to be con-sidered. Therefore, this project will aim to describe and quantify the relationship between agricul-ture on the one side and greenhouse gas emission (CO2, N20 and CH4) on the other. In this way, the interaction between CAP and WTO agreements, their impact on land use and finally on emis-sions/sinks will be explicit. Possibly, the potential impact of market liberalisation on bio-fuels and the transport sector use will be investigated as well.
There are three important activities to meet the project goals:
the development of a set of policy scenarios including a reference scenario;
the development and construction of a set core variables/indicators characterizing scenario results.

Abstract (NL)

Veranderingen in het Europese landbouwbeleid en afspraken over liberalisering van de wereldhandel zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de landbouw in Europa. De gevolgen van deze beleidswijzigingen kunnen per sector en regio aanzienlijk verschillen. Op dit moment worden verschillende studies uitgevoerd naar de gevolgen van deze veranderingen voor de toekomst van de landbouw. Een vertaling van deze effecten voor emissies van broeikasgassen is beperkt. Het project beoogt deze leemte vullen. Het project brengt de wisselwerking tussen internationale ontwikkelingen, landbouw en klimaat in beeld. Daarmee kan inzicht worden verkregen in de wisselwerking tussen uitgaven GLB, WTO, landgebruik en emissies/sinks. Ook biedt dit mogelijkheden om de mogelijke gevolgen te verkennen van volledige marktliberalisatie voor inzet biobrandstoffen.
In principe gebeurd dit op mondiale schaal al zal het detailnivo op Europees nivo wellicht hoger komen te liggen dan daarbuiten.
Om een kwantitatieve invulling aan de analyse te geven ligt een koppeling tussen GTAP en IMAGE ligt daarbij voor de hand. Meer specifiek richt het project zich op de volgende vragen:
Wat zijn de effecten van beleidsveranderingen voor landgebruik en dierlijke productie, met bijbehorende emissies van broeikasgassen? Wat zijn de belangrijkste verschuivingen, waar vinden deze plaats en hoe ligt de relatie met emissies. Naast emissies zullen hierbij ook de sinks in beeld worden gebracht.
Welke actoren en activiteiten zijn daarbij cruciaal? De nadruk ligt daarbij op het transitietraject.
Wat is de samenhang tussen technologische ontwikkeling en emissies in de landbouw?
Wat zijn de belangrijkste gevolgen van beleidsverandering voor internationale handelsstromen, internationale transportstromen en gerelateerde emissies.
Dit project bouwt voort op EU-RURALIS en Prelude.
- In EURURALIS is een koppeling tussen GTAP en IMAGE gelegd.
- Prelude heeft tot doel om langetermijn ontwikkelingen in landgebruik in beeld te brengen en de milieugevolgen daarvan te verkennen. Ook kan wellicht aangesloten worden bij de door Minister Veerman aangekondigde lange termijn verkenning Nederlandse landbouw (tot 2015). Het project haakt aan bij het BsIK Klimaat en Ruimte project IC2 A tool for integrated analysis of emission reductions over regions, sectors, sources and greenhouse gases . In dat project wordt gewerkt aan verbeterde parameterisaties van de landgebruiksgerelateerde emissies. Met het zo te verkrijgen instrument is dus de hele keten van economisch beleid, naar landgebruiksveranderingen, naar daarmee gepaard gaande veranderingen in emissies van koolstof incl. sinks) methaan en lachgas in scenariostudies door te rekenen. Hiermee wordt een belangrijke omissie in IMAGE, zoals recent nog geconstateerd tijdens de informele workshop De rol van LULUCF in Toekomstige klimaatregimes , ingevuld.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten] Centraal in het project zijn de scenarios die worden uitgewerkt en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. De gevolgen voor emissies worden berekend en de relaties met landgebruik worden gelegd. Aan het begin van het project zal een stakeholderbijeenkomst worden belegd, voor de keuze van uitgangspunten en de vertaling daarvan naar scenarios.
Bij de uitvoering van, en communicatie over het project zal ook aangesloten worden bij het BSIK project waarbij GTAP-CLUE-IMAGE worden gekoppeld. Dit zal in het definitieve plan van aanpak verder worden uitgewerkt.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. F.M. Brouwer

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation