KNAW

Research

Protocol monitoring data Framework directive Water (KRW)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Protocol monitoring data Framework directive Water (KRW)
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305139

Abstract (NL)

[Doel van het onderzoek]:
Vanaf 2006 zal als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) jaarlijks door monitoring de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater bepaald worden in de verschillende stroomgebieden. Bij vaststelling van overschrijdingen van de gestelde normen zullen maatregelen genomen moeten worden om de overschrijdingen terug te dringen. Op het gebied van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater zal een protocol opgesteld worden dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden om te komen van monitoringsgegevens van individuele waterbeheerders tot de uitvoering van maatregelen om eventueel geconstateerde overschrijdingen terug te dringen.
Het gaat er om welke acties ondernomen moeten worden en welke organisaties daar verantwoordelijkheid voor dragen.
Het op elkaar afstemmen van de monitoringsprogramma s van de verschillende waterbeheerders zal ook nodig zijn voor de uitvoering van de KRW, maar valt buiten deze opdracht.
[Resultaten]:
Eerste overleg met relevante partijen zal plaatsvinden binnen een workshop betreffende de KRW bij Alterra in het voorjaar van 2005. Vervolgens zal een verder tijdsplan opgesteld worden waarin de geplande communicatieactiviteiten ook worden opgenomen. Dit moet eind 2005 resulteren in een protocol volgens bovenstaande beschrijving. Dit protocol moet betrokken organisaties helpen om te komen tot een goede interpretatie van monitoringsgegevens en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden voorkomen.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. H.A.E. de Werd

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation