KNAW

Onderzoek

Protocol monitoringsgegevens Kaderrichtlijn Water (KRW)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Protocol monitoringsgegevens Kaderrichtlijn Water (KRW)
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305139

Samenvatting

[Doel van het onderzoek]:
Vanaf 2006 zal als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) jaarlijks door monitoring de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater bepaald worden in de verschillende stroomgebieden. Bij vaststelling van overschrijdingen van de gestelde normen zullen maatregelen genomen moeten worden om de overschrijdingen terug te dringen. Op het gebied van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater zal een protocol opgesteld worden dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden om te komen van monitoringsgegevens van individuele waterbeheerders tot de uitvoering van maatregelen om eventueel geconstateerde overschrijdingen terug te dringen.
Het gaat er om welke acties ondernomen moeten worden en welke organisaties daar verantwoordelijkheid voor dragen.
Het op elkaar afstemmen van de monitoringsprogramma s van de verschillende waterbeheerders zal ook nodig zijn voor de uitvoering van de KRW, maar valt buiten deze opdracht.
[Resultaten]:
Eerste overleg met relevante partijen zal plaatsvinden binnen een workshop betreffende de KRW bij Alterra in het voorjaar van 2005. Vervolgens zal een verder tijdsplan opgesteld worden waarin de geplande communicatieactiviteiten ook worden opgenomen. Dit moet eind 2005 resulteren in een protocol volgens bovenstaande beschrijving. Dit protocol moet betrokken organisaties helpen om te komen tot een goede interpretatie van monitoringsgegevens en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden voorkomen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. H.A.E. de Werd

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie