KNAW

Research

Personality, anxiety and affective disturbances in elderly people:...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Personality, anxiety and affective disturbances in elderly people: diagnostics and course of treatment
Period 07 / 2004 - 12 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1305154
Data Supplier Website Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie

Abstract

Aim: to obtain insight into the relationship between the personality dimensions and the course of symptoms in elderly people with anxiety or affective disturbances.

Abstract (NL)

Behandelprogramma's binnen de klinische en ambulante ouderenpsychiatrie besteden doorgaans weinig aandacht aan de invloed van de persoonlijkheid op het ontstaan van angst- en affectieve stoornissen en het behandelbeloop. Ook wetenschappelijk onderzoek naar de persoonlijkheid bij ouderen is schaars. Een mogelijke reden hiervoor is dat men bij onderzoek naar de persoonlijkheid bij ouderen op conceptuele en methodologische problemen stuit. Zo is de expressie van de psychopathologie, persoonlijkheid en veroudering in het manifeste gedrag pathoplastisch: de presentatie van de een wordt door de ander beïnvloed. Differentiële diagnostiek in een vroeg stadium van de behandeling kan bijdragen aan een op het individu toegesneden behandelindicatiestelling en de behandelduur mogelijk beperken. Persoonlijkheidsdiagnostiek bij ouderen is echter beperkt doordat de huidige classificatiesystemen en psychometrische vragenlijsten zijn ontwikkeld voor jongere volwassenen en onvoldoende aansluiten bij de levensfase en capaciteiten van ouderen. Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen de persoonlijkheidsdimensies en het symptoombeloop bij ouderen met een angst- of affectieve stoornis. Allereerst wordt in samenwerking met de auteurs, de Nederlandse vertaling van de NEO-PI-R ingekort en geschikt gemaakt voor gebruik bij ouderen. Deze verkorte versie wordt getoetst op psychometrische kwaliteiten in een steekproef van ouderen (>60 jaar) uit de algemene bevolking. Vervolgens wordt in een beloopstudie bij ouderen (>60 jaar) die in behandeling zijn bij GGz Meerkanten gedurende twee jaar het beloop van de angst- en/of affecteive stoornissen bestudeerd. Als mogelijke predictoren van het beloop worden de vijf belangrijkste persoonlijkheidsdimensies ('the big five': Costa en McCrae), alexithymie, self-efficacy en de (neuro)cognitieve functiestoornissen op vier momenten gemeten: bij intake, na drie maanden, na 1 en na 2 jaar. Tevens worden demografische, sociale en andere relevante variabelen die van invloed zijn op het beloop.

Related organisations

Other involved organisations

Stichting GGz Meerkanten Flevo-Veluwe

Related people

Supervisor Prof.dr. A.J.F.M. (Ad) Kerkhof
Co-supervisor Dr. H.C. Comijs
Doctoral/PhD student Drs. B. Mooi

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D23363 Geriatrics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation