KNAW

Research

Altered organic rest products als substrate

Pagina-navigatie:


Update content


Title Altered organic rest products als substrate
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=142&titel=programma
Research number OND1305259

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
Vanuit de overheid, supermarktketens en handel wordt er steeds meer op duurzamer gebruik van substraten aangedrongen. Dit kan door potgrond samen te stellen met minder veen (Peatfree) en met meer compost en/of organische rest producten. In de afgelopen jaren zijn verschillende aspecten met succes opgepakt om tot een duurzamer substraatgebruik te komen. In het implementatie onderdeel van het project, genaamd New Growing Media wordt samen met de gehele keten van substraatleverancier tot supermarktketen gekeken of het mogelijk is alternatieven voor veen in te zetten. Er zijn nog een paar knelpunten om verder te kunnen komen met de inzet van organische restproducten als veenvervanger. Voor een verdere introductie van bewerkte organische restproducten als veenvervanger is nu de kwantiteit van kwalitatieve goede materialen te gering, zal de regelgeving m.b.t. handel in dergelijke materialen beter mogelijk gemaakt moeten worden en zijn er nog onduidelijkheden m.b.t. de bemestende waarde van compost. Het onderzoek zal zich richten op meerdere materialen omdat het volume veen zoals gebruikt in Nederland onmogelijk te vervangen is door één bewerkt organisch restproduct. In 2005 zullen oplossingen voor de genoemde knelpunten geïnitieerd moeten worden. De knelpunten worden allemaal samen met de industrie opgepakt zodat de producten en/of technieken ook direct toegepast kunnen worden. [Doel van het project]:
Het bruikbaar maken van organische restproducten voor toepassing als substraat.
1. [Pilot New Growing Media]:
Vanuit de markt worden Nederlandse exporteurs geconfronteerd met de vraag naar peatfree producten. Momenteel bestaat in Nederland slechts beperkte praktijkervaring met het telen in dergelijke media, en ook over het gedrag in de verdere handelsketen zijn nauwelijks resultaten bekend. Kritische aspecten ten aanzien van het gebruik van de alternatieve substraten zijn de chemische en fysische stabiliteit, de vaak wisselende samenstelling en de hoeveelheid waterbuffer (houdbaarheid in de keten). Bovenstaande zaken nopen tot een actieve aanpak om de Nederlandse concurrentiepositie op lange termijn veilig te stellen. Ook voor de korte termijn hecht het Britse en Zwitserse grootwinkelbedrijf grote waarde aan een pro-actieve houding van haar leveranciers. De hoofddoelstelling is om bij te dragen aan het veiligstellen van de Nederlandse concurrentie positie op de Britse en Zwitserse markt. De subdoelstelling is drieledig:
Bepalen van de teelttechnische en commerciële haalbaarheid van gebruik van alternatieve substraten in de praktijk, op basis van de wensen van de Britse en Zwitserse markt en rekening houdend met beschikbaarheid grondstoffen en kosten.
Kennis ontwikkelen van teelt onder praktijkomstandigheden en ervaring opbouwen bij kwekers
Bijdragen aan het positieve imago omtrent duurzaamheid van het Nederlandse product.
2. [GFT-compost als veenvervanger]:
Om in de toekomst aan de vraag naar hoogwaardige veenvervangers te kunnen voldoen zal een groter volume aan compost geschikt gemaakt moeten worden voor de substraatindustrie. In dit project wordt gekeken hoe de chemische samenstelling van compost beheerst kan worden (seizoenseffecten) met bepaalde spoel- en immobilsatietechnieken. Tevens zal de relatie stabiliteit en ziekteonderdrukking in kaart gebracht worden en worden geoptimaliseerd.
3. [Ontwikkeling meststof voor compost]:
Bij het gebruik van compost zijn standaard meststoffen niet geschikt. Compost bevat namelijk van nature een groot aantal nutriënten. Samen met de industrie zal gezocht worden naar een aangepaste meststof.
4. [Ondersteunen ontwikkeling van een veenvervanger op basis van bewerkt natuurgras]:
Om in de toekomst aan de vraag naar hoogwaardige veenvervangers te kunnen voldoen zal er naast compost ook behoefte zijn aan andere materialen dan compost. Grote volumes substraat op basis van gras produceren is mogelijk. Knelpunt is de duurzaamheid. Met dit project moet komen vast te staan of het product verduurzaamd kan worden met behoud van de overige tuinbouwkundige en economische eisen voor substraten. In het project zal na het ontwikkelingstraject een installatie gemaakt worden waarmee het substraat geproduceerd kan worden.
5. [Champost als vervanger van veen]:
Er is veel champost beschikbaar maar de zoutconcentratie is te hoog om het materiaal als substraat in de glastuinbouw toe te passen. Samen met een bedrijf met een geschikte spoelinstallatie zal op pilot schaal een batch gespoelde champost gemaakt worden en getest.
6. [Ondersteunen van de ontwikkeling van Europese standaarden voor de waardering van organische restproducten]: Ontwikkelen van Horizontale standaarden voor EU richtlijnen aangaande slib, grond, en behandeld organisch afval. Work Package 4B Biological parameters
Als in de toekomst meer duurzame substraten en bodemverbeteraars gebruikt moeten gaan worden zal de handel in o.a. compostmaterialen sterk toenemen. Hiervoor is het van groot belang dat er goede Europese normen zijn om de gebruiker te beschermen en de handel te bevorderen.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
1. Pilot New Growing Media. Image Nederlandse tuinbouw Presentaties buitenlandse supermarktketens. Rapporten en Vakblad artikelen
2. GFT-compost als veenvervanger. Rapport en artikelen vakblad en een nieuwe grondstof (inclusief productieproces e.d.) voor de substraatindustrie.
3. Ontwikkeling meststof voor compost.
Meststof die geschikt is voor compost.
4. Ondersteunen ontwikkeling van een veenvervanger op basis van bewerkt natuurgras. Rapport en artikelen vakblad en een nieuwe grondstof (inclusief productieproces e.d.) voor de substraatindustrie.
5. Ondersteunen van de ontwikkeling van Europese standaarden voor de waardering van organische restproducten. Europese normen gepubliceerd door NEN
6. Champost als vervanger van veen Veenvervanger op basis van bewerkte champost
[Publicaties]:
Nieuwsbrief New Growing media 1, oktober 2003. Nieuwsbrief downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1296.pdf]
Nieuwsbrief New Growing media 2, januari 2004. Nieuwsbrief downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1297.pdf]
Nieuwsbrief New Growing media 3, augustus 2004. Nieuwsbrief downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1311.pdf]
Vegter, B. 2004. 'Veen gaat in de ban'. Vakblad voor de Bloemisterij week 32, blz 38, 39.
Wever, G. Stijger, H. 2004. Gebruik van veenproducten staat onder druk: kan compost veen als substraat vervangen? Onder glas 1(2004)6, p.28-29.
Stijger, H., 2004. Meer aandacht voor watergehalte in substraat : op elk substraat is te telen. Onder glas, 6(2004), p. 4-5.
Vliet, M., 2004. Glazen bol nog gevuld met veen. Uitgelicht: substraten. [Special], Groenten + fruit 27, p. 10-21.
Straatsma G., J. Amsing & J. Baar. 2004. Veengebruik in de champignonteelt; mogelijkheden voor terugdringing en voor alternatieven. Rapport programma 400IV Systeeminnovatie Geïntegreerde Gesloten teelten.
Straatsma G. 2004. Processing and composition of mushroom compost. Mushroom Science 16, 241-246. (proceedings of 16th international congress on the science and cultivation of edible and medicinal fungi, Miami, eds. Romaine CP et al.)
Straatsma G. 2004. Microbiology and processing. In: Phase-I composting for mushroom cultivation 2; different composting systems; Proceedings of a workshop held in Vught in June. (to be published).

Related organisations

Related people

Project leader G. Wever

Related research (upper level)

Classification

D18130 Soil
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation