KNAW

Research

Manure and minerals: emission of Nitrogen and Phosphate in the greenhouse farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title Manure and minerals: emission of Nitrogen and Phosphate in the greenhouse farming
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305278

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Voor het ontwikkelen van nieuw mestbeleid, vanwege de uitspraak van het Eurpese Hof inzake de implementatie van de nitraatrichtlijn, is er behoefte aan kennis voor de betere onderbouwing van regelgeving in het kader van de Nitraatrichtlijn- en Kaderrichtlijn Watervereisten. Het gaat daarbij om de volgende kennisvragen: Welke gegevens zijn voorhanden omtrent water- en mineralen opname en verbruik van kasggewassen om onderbouwing te geven aan op te stellen gewas- of andere normen ? Welke gewas- en bedrijfsspecifieke factoren zijn daarbij relevant om de normen te specificeren ? Kunnen bestaande rekenmodellen aangepast worden om emissies per bedrijf, zowel bij grondteelten als bij teelt in substraat te kwantificeren ? Kunnen gewassen in substraat en in de grond bij lagere N en P gehalten geteeld worden en op deze wijze bijdragen aan verlaging van de emissie ? Kan de bijdrage van denitrificatie in grondteelten beter gekwantificeerd worden door een modelberekening ?
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Produkten worden opgeleverd waarmee de emissie vanuit zowel substraateelten als de grondgebonden teelten verder kan worden teruggedrongen. Een substantiƫle bijdrage wordt geleverd aan de onderbouwing van normering. Bouwstenen worden aangedragen voor een beleid, waarbij bedrijven inidvidueel kunnen worden beoordeeld op emissie van N en P, zowel bij grond- als bijs substraatteelten. Gedacht wordt aan de volgende concrete produkten. Hierbij wordt opgemerkt dat in overleg met de opdrachtgever bijstelling kan plaatsvinden van deze opsomming.
Het opstellen van een uitgebreide database aan N en P verbruiken van gewassen, naar analogie van de nota waterverbruik van kasgewassen (Voogt en Houter, 2003 ).
Het monitoren en evalueren van van de omvang van rest-emissie van substraatteelt in gesloten teeltsystemen en mogelijkheden dit te reduceren.
Het aanpassen van een bestaand rekenprogramma voor de water en N balans bij teelten in kasgrond tot een bruikbaar en toegankelijke software applicatie.
Modernisering en aanpassing van de bemestingsadviesbasis aan de huidige teelttechnieken en afstemmen op minimale milieubelasting.
Bijdrage aan onderzoek naar grenswaarden voor N en P in het wortelmilieu bij roos (pilot) om de N en P emissie van substraatteelten te minimaliseren.
Implementatie van het fertigatiemodel bij teelten in kasgrond.
Kennisoverdracht:
Indicatie van oplevering kennisoverdrachtproducten:
- dec 2004 - juni 2005 Opstellen databse N en P verbruiken, rapportage juni 2005.
- jan 2005 - dec 2005 aanpassing bemestingsadviesbasis, rapportage dec 2005.
- jan 2005 - juni 2006 aanpassing rekenprogramma N en P balans, rapportage sept 2006
- nov 2004 - juni 2006 experiment verlaging N en P bij roos rapportages sept 2005, jan 2006, aug 2006
- jan 2005 - sept 2006 monitoring en modelaanpassing denitrificatie in kasgrond, rapportage nov 2005, nov 2006.
- jan 2005 - nov 2006 monitoring en evaluatie rest-emissie gesloten teeltsystemen, rapportage nov. 2005, nov 2006
- jan 2005 - medio 2007 kennisverspeiding methoden voor emissiereductie kasgronden dec 2006 - medio 2007 kennisverspreiding methodieken restlozing substraat te verlagen
Kenniscirculatie voornamelijk via werkgroep mineralenbeleid

Related organisations

Related people

Project leader Ing. W. Voogt

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D42000 Political and administrative sciences
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation