KNAW

Research

Innovation nature, landscape and water directed farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Innovation nature, landscape and water directed farms
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1305288

Abstract (NL)

[Doel van het onderzoek]:
Uitwerken en concretiseren van innovatieve ideeën die het mogelijk maken om via natuur en landschap en watergerichte bedrijfssystemen op gebiedsniveau aan de vraag naar natuur- landschap- en waterbeheer te voldoen. Dit aan de hand van ideeën die zijn voortgekomen uit de backcasting met stakeholders in de gebieden Maashorst (NB) en Reeuwijk (ZH). Het gaat op bedrijfstypen die invulling geven aan de realisatie van groene diensten uit SGR2.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Concretisering en uitdiepen van innovaties die noodzakelijk zijn voor gewenste bedrijfssystemen dit via workshops met stakeholders
- Uitvoeren projectvoorstellen waarin samen met stakeholders de problemen rond kritieke succesfactoren worden weggenomen.
- Verkenningen naar oplossingsrichting tav kritieke succesfactoren zoals:
o Kan een verplaatsbare melkrobot bijdragen aan grootschalige extensieve melkveebedrijven met weidegang in gebieden met hoge slootwaterpeilen/kleine percelen (quickscan)
o Kan covergisting van overtollig natuurgras met dierlijke mest bijdragen aan groene energie (praktijkproef)
o Welke vormen van open teelten zijn bij verschillende intensiteiten van inundatie nog mogelijk?
o Hoe kan grootschalige landbouw ingepast woren in kleinschalig landschap?
o Ontwikkeling van landschapsmais
- Lezingen en artikelen over deze multifunctionele bedrijfssystemen van de toekomst

Related organisations

Related people

Project leader Drs. G.K. Hopster

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation