KNAW

Onderzoek

Innovatie natuur, landschap en watergerichte bedrijven

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Innovatie natuur, landschap en watergerichte bedrijven
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305288

Samenvatting

[Doel van het onderzoek]:
Uitwerken en concretiseren van innovatieve ideeën die het mogelijk maken om via natuur en landschap en watergerichte bedrijfssystemen op gebiedsniveau aan de vraag naar natuur- landschap- en waterbeheer te voldoen. Dit aan de hand van ideeën die zijn voortgekomen uit de backcasting met stakeholders in de gebieden Maashorst (NB) en Reeuwijk (ZH). Het gaat op bedrijfstypen die invulling geven aan de realisatie van groene diensten uit SGR2.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Concretisering en uitdiepen van innovaties die noodzakelijk zijn voor gewenste bedrijfssystemen dit via workshops met stakeholders
- Uitvoeren projectvoorstellen waarin samen met stakeholders de problemen rond kritieke succesfactoren worden weggenomen.
- Verkenningen naar oplossingsrichting tav kritieke succesfactoren zoals:
o Kan een verplaatsbare melkrobot bijdragen aan grootschalige extensieve melkveebedrijven met weidegang in gebieden met hoge slootwaterpeilen/kleine percelen (quickscan)
o Kan covergisting van overtollig natuurgras met dierlijke mest bijdragen aan groene energie (praktijkproef)
o Welke vormen van open teelten zijn bij verschillende intensiteiten van inundatie nog mogelijk?
o Hoe kan grootschalige landbouw ingepast woren in kleinschalig landschap?
o Ontwikkeling van landschapsmais
- Lezingen en artikelen over deze multifunctionele bedrijfssystemen van de toekomst

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. G.K. Hopster

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D18210 Landbouw en tuinbouw
D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie