KNAW

Onderzoek

Fysiologische basis van invloed voeding op vertering, mestproductie en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Fysiologische basis van invloed voeding op vertering, mestproductie en emissies in melkvee
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305603

Samenvatting

[Doel van het project]:
Een bestaand model voor de vertering en benutting van voer door melkvee wordt verder uitgebouwd (invulling vertering dunne en dikke dam). Het doel van deze modelleeractiviteiten is om tot fysiologisch beter onderbouwde uitspraken te kunnen komen rondom het effect van voeding op de vertering en de benutting en productie, en bijbehorende excreties en emissies.
Doordat de fysiologische processen die zich in de melkkoe afspelen gedetailleerd zijn weergegeven, wordt het tevens mogelijk om met gedetailleerde uitspraken/ inzichten te komen voor uiteenlopende aspecten en beleidsthema s. Dit gedetailleerde inzicht is van groot belang bij discussies rondom de mogelijkheden die het voerspoor biedt om beleidsdoelen te realiseren, of bij discussies rondom de mogelijkheden voor handhaving van beleid.
Het model is dus gestoeld op fysiologische basis (inbreng beschikbare kennis omtrent onderliggende mechanismen) en maakt het volgende mogelijk:
- Betere kwantificering van op welke wijze en in hoeverre voedingsfactoren inwerken op beleidsrelevante kenmerken van melkveehouderij
- Onderbouwen van mate waarin via voeding manipulatie mogelijk is t.a.v. de uiteenlopende beleidsthema s
- Kwantitatieve uitspraken, integraal en t.a.v. meerdere beleidsthema s tegelijkertijd v.w.b. gasvormige emissies, programma 415, emissie NH3 & CH4; mest en mineralen, programma 398-I: urine N :feces N; ratio C : N in mest, eigenschappen C en N fracties in de mest; thema s uit andere programma s: productiviteit/duurzaamheid en extensivering
- Onderbouwen van toepasbaarheid van specifieke sturingsinstrumenten/indicatoren
- Uitspraken voor volle range van productieomstandigheden (intensief extensief, biologisch niet-biologisch, extreme omstandigheden - gangbaar)
- Ondersteunen van lopende onderzoeksactiviteiten binnen BO-programma s
- Onderbouwen van voedingsmaatregelen ter vervanging van huisvestingmaatregelen om emissie te reduceren
- Adviseren en overdragen van mogelijkheden (ook extreme) voor aanpassen voeding onder praktijkomstandigheden
- Wetenschappelijk onderbouwen/toetsen van voedingsconcepten & claims in zowel praktijk (K&K, Bioveem) als wetenschap (andere disciplines, andere instituten.
[Werkwijze]:
- Ontwikkelen simulatiemodel als weergave van fysiologie melkkoe
- Modelevaluatie (a.h.v. verteringsproeven) en inzetten van model t.b.v. evaluatie van (emissie)metingen in praktijkprogramma s (K&K)
- Inzetten van het model t.b.v. kwantificeren van invloed management (voeding, bedrijfsvoering) op excretie en emissies door melkvee.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Ontwikkeling van darmmodel in aansluiting op pensmodel
- Evaluatie + publicatie van model in een wetenschappelijk artikel
- Verklaring van de gemeten CH4 en NH3 emissies en de relatie met de excretie (urine:feces, of mineraal:organisch), waarbij aangegeven welke stuurvariabelen in welke mate bijdragen aan excretie en emissies
- Gerichte evaluatie t.b.v. uitkomsten monitoringsprojecten (Koeien & Kansen, Bioveem) en mestbeleid (berekeningen Alterra, PRI, LEI, PO)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. A. Bannink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18220 Veeteelt

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie