KNAW

Onderzoek

Ruimtelijke Ordening en Visserij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ruimtelijke Ordening en Visserij
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1305606

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 geeft aan dat er spanning is tussen de functies windenergie en beschermde gebieden op zee en de functie visserij. Naast bedreiging kunnen er ook kansen zijn voor de visserij door deze opkomende functies. Door de visserijbeperkende maatregelen kunnen visbestanden sneller herstellen of kunnen nieuwe vormen van visserij zich inpassen in nieuwe ruimtegebruik. Internationaal is er veel ervaring met beschermde gebieden op zee en met windturbineparken. Of die ervaringen 1 op 1 vertaald mogen worden naar deze functies op het Nederlands Continentaal Plat is onbekend, maar zeer onwaarschijnlijk. Het in kaart brengen van die kansen en bedreigingen is het doel van dit project.
In de loop der jaren zullen er op het NCP 4 verschillende gebieden komen:
1. Gesloten gebieden: gesloten voor alle vormen van visserij, kan ook als referentie gebied gebruikt worden (windturbineparken, olieplatforms, gebieden met zeer hoge ecologische waarde)
2. beschermde gebieden: ecologische waarden beschermd door alleen duurzame vormen van visserij toe te laten
3. Innovatiegebieden: gebied voor experimentele visserij waarvan de duurzaamheid bewezen moet worden, gesloten voor niet-duurzame visserij
4. rest/visakkers: gebied waar alle vormen van visserij toegestaan zijn
Hoe ziet het NCP eruit als je bovenstaande gebieden aangeeft?
Wat is een optimale gebiedsindeling voor de huidige visserijvormen, en kan hierbij worden ingespeeld op toekomstige visserijtypen? Deze vraag kent verschillende onderliggende vragen, te weten:
Wat is het belang van de reeds aangewezen gesloten/beschermde gebieden voor de verschillende typen visserij? Hoeveel wordt er ter plekke relatief gezien geoogst van de belangrijkste doelsoorten en kan deze oogst ook elders gerealiseerd worden?
Welke uitwerking hebben beschermde gebieden op op de totale populatie van de verschillende doelsoorten (o.a. schol, tong, kabeljauw)?
Hoe ontwikkelt de visserijdruk als gevolg hiervan?
Wat zijn de gevolgen op overgebleven gebieden m.b.t. ecosysteem en visstand.
[Doel]:
Analyse van het effect van gesloten gebieden op visstand en visserij, d.m.v. scenario-studies gebaseerd op een simulatie-model (Individual Based Model).
[Werkwijze]:
De vraag omtrent het belang van de beschermde gebieden voor verschillende typen visserij zal worden beantwoord op basis van expert-judgement. Met behulp van de reeds aanwezige kennis over vis en visserij bij het RIVO kan deze vraag relatief eenvoudig beantwoord worden.
Het bepalen van de uitwerking die beschermde gebieden hebben op de totale populatie van commerciële vissoorten speelt al sinds de voorbereiding van de instelling van de scholbox. Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om gebuik te maken van het zogenaamde individual based modelling . Met behulp van deze modellen kan het dispersie- en migratiegedrag van specifieke soorten worden gesimuleerd om vervolgens het ruimtegebruik van deze soorten in de Noordzee te kunnen bepalen en voorspellen. Daarvoor is veel kennis van de ecologie van deze soorten nodig, inzicht in hun trekgedrag gedurende hun levensgeschiedenis op basis van veldonderzoek en het bepalen van de relatie tussen hun verspreiding en bepaalde omgevingsvariabelen (habitat onderzoek). Voor een deel is deze kennis reeds aanwezig bij het RIVO. We stellen voor om in het onderhavige geval de schol te gebruiken als model-organisme. Aan de ene kant omdat we van deze soort al veel kennis in huis hebben en aan de andere kant omdat het één van de belangrijkste commerciële soorten is in de Nederlandse visserij. Wanneer de eerste versie van dit model eenmaal operationeel is zullen een beperkt aantal relatief eenvoudige beleidsscenario s t.a.v. Beschermde Gebieden worden doorgerekend met dit model. Deze scenario s zullen worden gekozen in overleg met directie Visserij.
De vraag omtrent het belang van beschermde gebieden voor de visserij zal alleen vanuit een visserijbiologisch perspectief behandeld worden. Sociaal-economische aspecten vallen buiten de scope van dit project.
Het Individual Based Model (IBM) zal in het kader van dit project alleen voor schol worden uitgewerkt.
Tijdpad: modelontwikkeling dient in het voorjaar te worden afgerond, en eerste resultaten worden gepresenteerd (mei). Scenario s kunnen dan in overleg met de opdrachtgever worden opgesteld (juni), en in de zomer worden doorgerekend, voorafgaand aan de NSRAC in september. Verslaglegging na afloop van de discussie in NSRAC.
[Resultaten en producten]:
Mondelinge presentaties bij DVIS en NSRAC. Wetenschappelijk artikel over het model, en de resultaten van scenario-analyses. Uitgebreide Nederlandstalige, leesbare samenvatting.

Samenvatting (EN)

[Knowledge need]:
The management plan Integraal Beheerplan Noordzee 2015 signals a friction between the usage of the North Sea for wind mill parks, and fisheries. Protected areas might have either a positive or negative effect on fisheries. Restrictive measures for the fishery might result in quicker restoration of depleted stocks, while the parks might allow new types of fishery. International experience with protected areas and wind mill parks is rapidly increasing, but this has not yet been applied in Dutch waters. This project contributes to successfull management, in which the opportunities and limitations are clearly indicated.
Several types of protected areas are currently considered:
1. Areas closed for all types of fisheries, such as wind mill parks, oil rigs, areas of high ecological importance. These areas might be also used as reference.
2. Protected areas, open to sustainable types of fishery only.
3. Innovation areas: experimental testing of sustainability of new fishing techniques.
4. Remaining areas, open to all fishing.
The spatial interplay between these types of areas is yet unclear. Optimal design and allocation of several of these protected areas will be required. More specifically. this project should address:
the importance of existing protected areas for current fisheries, the catch of main species in these areas, optional replacement by fisheries ijn other areas.
the effect of protected areas for stock conservation at population level.
the effect of protected areas on current fisheries management.
the effect of protected areas on fish the fish stock in other areas.
[Objective]:
Analysis of the effect of protected areas on fish stock and fishery, using scenario studies based on simulation studies (Individual Based Model).
[Results and products]:
Oral presentations at the Dutch Ministry of Fisheries, and the North Sea RAC.
Scientific article, presenting the model study and scenario s.
Summary of results in Dutch, written for non-expert readers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. W. Dekker

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18230 Visserij
D62000 Sociale geografie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie