KNAW

Research

Scenario-studies Inter-sectorial co-operation: Inspiring practical examples

Pagina-navigatie:


Update content


Title Scenario-studies Inter-sectorial co-operation: Inspiring practical examples
Period 07 / 2004 - 11 / 2005
Status Completed
Research number OND1305789

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Onderzoek, beleid en praktijk inzicht geven in de bedrijfskenmerken en strategiën van inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van het sluiten van kringlopen. Typering van deze kenmerken, inclusief context (bedrijfsnetwerk), innovatie- en leerproces, als bruikbare modellen voor (delen van) de biologische landbouw voor een verdere versterking van de intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw.
[Fasering]:
- Beschrijving, analyse en begeleiding van 4 optimalisatiebedrijven in een participatief bedrijfsontwikkelingsproces richting het in balans brengen van de nutriëntenkringloop in hun systeem. De vier geselecteerde bedrijven vertegenwoordigen belangrijke oplossingsrichtingen voor knelpunten in de voer, strooisel- en mestvoorziening in de biologische landbouw.
- Globale beschrijving en analyse van (circa 15) overige inspirerende voorloperbedrijven in termen van bedrijfskenmerken, strategie en leerervaringen in het kader van Intersectorale Samenwerking (in binnen- en buitenland).
- Synthese van de bedrijfskenmerken en strategieën van de geanalyseerde praktijkvoorbeelden aangaande een bredere toepasbaarheid binnen de biologische landbouw.
[Bestaande kennis]:
Er wordt voortgebouwd op met name de analyse in C1 en C2, waarin belangrijke aandacht- en knelpunten zijn geformuleerd voor de intensive veehouderij (gebruik van meer eigen geteeld krachtvoer en van reststromen), de akkerbouw (vermindering van het mestgebruik) en de melkveehouderij (vermindering krachtvoergebruik en alternatieve strooisels voor strooiselstallen en vaste mest productie).
Tevens wordt aangesloten bij de verscheidenheid van mogelijke bedrijfsstrategieën zoals die mede in C1 is gesignaleerd. Ervaring in o.a. aanpalende projecten (zoals BIOVEEM , BIOM , boer als ervaringswetenschapper ) zal worden toegepast om de verschillen in bedrijfsstrategie en innovatieproces te analyseren.
[Resultaten]:
- Folderpublicatie Inspiratie uit IS-praktijk
- Ekoland-artikel
- Open dagen optimalisatiebedrijven
- Tussenrapportage met beschrijvingen optimalisatie bedrijven (ter bespreking in gehele projectgroep IS en eventueel sectorklankbordgroep; laatste dan als onderdeel C5)
- Eindrapportage met beschrijvingen voorloperbedrijven, koppeling casuïstiek generalisatie voor sector, resultaten bedrijfsoptimalisatie

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J. de Wit

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation