KNAW

Research

Perspectives Ocean farming / Sustainable use - The richness of the North Sea

Pagina-navigatie:


Update content


Title Perspectives Ocean farming / Sustainable use - The richness of the North Sea
Period 09 / 2001 - 03 / 2004
Status Completed
URL http://www.mep.tno.nl/Noordzeedagen_2003/presentaties/Luiten.pdf
URL http://www.stt.nl/stt2/projecten/ocean/STT_67_flyer.pdf
Research number OND1306397

Abstract (NL)

[Achtergrond}:
Er zijn ongekend veel mogelijkheden om op duurzame wijze dieren, planten en grondstoffen uit de zee te oogsten en te gebruiken. Het project Ocean Farming Duurzaam zeegebruik beoogt deze mogelijkheden kenbaar te maken: oogsten van een visakker in de Noordzee, schelpdieren en zeegroenten kweken in de kustgebieden en koralen laten groeien op land om medicijnen te produceren. Er wordt aan duurzaam benutten van de zee gewerkt in drie ontwerpgroepen: De rijke Noordzee , Zeecultuurpark en Zee op land . De rijke Noordzee kijkt naar toekomstige, duurzame inrichting en exploitatie van de Noordzee.
[Doel van dit project]:
Totnogtoe is de zee ondergeschikt aan het land. Dat leidt er enerzijds toe dat de zee onbekommerd uitgebuit wordt en anderzijds dat veel kansen die de zee biedt, onbenut blijven. Omdat de visserij volgens het principe van de jacht tot uitputting leidt van de vispopulatie, is het tijd om na te denken over nieuwe ideeën om duurzaam te vissen. Vis kan geteeld worden in semi-open systemen, zoals nu gebeurt met zalm in de Noorse fjorden. Maar misschien kunnen we ook wel naar visakkers op zee. En wellicht is het mogelijk om op kleinschaliger wijze vis te vangen in zee. Bijvoorbeeld door niet maandenlang met containerschepen op kabeljauw te azen die op zee verwerkt wordt tot diepvriesvis, maar door met kleinere schepen dagelijks allerlei soorten verse vis aan land te brengen. Bovendien neemt de ruimtedruk op zee toe. Denk aan de plannen om een luchthaven op zee te plaatsen. Of aan delen van de zee die als natuurgebied gekwalificeerd worden. Door functies te combineren, kun je die druk op de ruimte verminderen. Bijvoorbeeld door de productie van windenergie met windmolens die twintig kilometer uit de kust geplaatst gaan worden, te combineren met viskweek
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
Er is een boek gepubliceerd waarin de vernieuwende ideeën beschreven worden van de drie ontwerpgroepen om duurzaam te oogsten van de productiviteit van de zee. Ontwerpen die fungeren als een uitnodiging om op een andere manier over de zee na te denken en met de zee om te gaan. Ocean Farming beoogt deze ontwerpen maatschappelijk te verankeren en aan een vervolg te werken door presentaties te geven, te publiceren in de media en te praten met relevante partijen. Het resultaat van De rijke Noordzee behelst een nieuwe kaart van de Noordzee waarop experimenten aangegeven staan die tonen dat ecologie en economie op zee samen kunnen gaan. Een experiment als de visakker: op één plek actief bijvoorbeeld platvissen vangen waardoor niet meer het hele areaal van de Noordzee verstoord hoeft te worden en mogelijk de nieuwe aanwas van vis op die ene plek toeneemt. Daar tegenover staat het idee om het zeesysteem een poos met rust te laten zodat het zich kan herstellen en er op termijn meer geoogst kan worden. Of het experiment waarbij viskweek en energieproductie op zee gecombineerd worden: tussen windmolens bijvoorbeeld mosselzaad opvangen dat je vervolgens daar kunt opkweken. Behalve de kaart van de Noordzee verschijnt er ook een analyse waarin wordt aangegeven waarom het moeilijk is de zee duurzaam te benutten.

Related organisations

Other involved organisations

FUGRO Milieu Consult B.V., Leidschendam
NUON NV, Arnhem

Related people

Contact person Dr.ir. J.G. de Wilt

Related research (upper level)

Subprogram Vital clusters

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology
D23000 Medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation