KNAW

Research

Perspectives Ocean Farming / Sustainable use - Sea culture parc

Pagina-navigatie:


Update content


Title Perspectives Ocean Farming / Sustainable use - Sea culture parc
Period 2001 - 2004
Status Completed
URL http://www.stt.nl/stt2/projecten/ocean/Ideeen_en_beelden_OF.pdf
URL http://www.minocw.nl/cos/doc/2004/flyer_stt67.pdf
Research number OND1306400

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
Het project Ocean Farming wil de aandacht de vestigen op mogelijkheden om uit de zee op een duurzame manier grondstoffen, planten en dieren te winnen. Er valt veel eiwit en energie uit zee te winnen als dat weloverwogen gebeurt. Drie ontwerpgroepen gaan na hoe aangesloten kan worden bij de productiviteit van de zee, zonder haar uit te buiten: De rijke Noordzee , Zeecultuurpark en Zee op land . De ontwerpgroep Zeecultuurpark richt zich daarbij op estuaria, op de overgang tussen land en water. Zeecultuurpark beoogt typisch regionaal voedsel te halen uit de natuur op plaatsen waar zoet water uitstroomt in zee.
[Doel van dit project]:
Ocean Farming verlegt het perspectief: vanuit zee naar de zee kijken in plaats van vanaf het land. Dat is nodig omdat het denken vanuit de behoeftes van het land ertoe leidt dat de zee enerzijds onbekommerd uitgebuit wordt en anderzijds dat veel kansen die de zee biedt, onbenut blijven. De ontwerpgroep Zeecultuurpark speelt in op de verwachte klimaatsverandering. De zeespiegel gaat misschien stijgen, er komt waarschijnlijk meer waterafvoer van het land. Dat betekent dat er op een vernieuwende manier gedacht moet worden over kustverdediging. Wanneer dit wordt aangegrepen om zoet-zout overgangen tussen land en water te versterken en te herstellen dan ontstaat er ruimte voor meer zilte natuur en voor het duurzaam oogsten van een grote diversiteit aan zeevoedsel. Door functies te combineren, kun je die druk op de ruimte in de kustzone verminderen. Bijvoorbeeld door natuur te combineren met extensieve voedselwinning.
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
De deelnemers aan de Ontwerpgroep zijn 7 keer samen gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over wat een Zeecultuurpark in de toekomst kan zijn. De deelnemers hebben met elkaar ontwerpen uitgewerkt en daar tekstbijdragen van geschreven. Deze zijn gebundeld in de publicatie van de toekomstverkenning. Zeecultuurpark komt met drie ontwerpen voor drie verschillende gebieden, waarin nieuwe waterbouwkundige werken de plaats innemen van dijken en zoet-zout overgangen versterkt of hersteld worden. De drie ontwerpen voor de Oosterschelde, de Kop van Noord-Holland en het IJsselmeer vinden hun neerslag in het boek dat over Ocean Farming is gepubliceerd. Ze gaan vergezeld van recepten voor zeekraal en lamsoren. Met de ontwerpen beoogt Zeecultuurpark namelijk ook dat de consumenten de smaak van deze exclusieve zeegroenten en van schelpdieren positief gaan waarderen. Dat zij inzien dat het lekker voedsel is met een passende prijs.

Related organisations

Related people

Contact person Dr.ir. J.G. de Wilt

Related research (upper level)

Subprogram Vital clusters

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D18230 Fisheries
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation