KNAW

Research

Perspectives Ocean Farming / Sustainable use - Sea on land

Pagina-navigatie:


Update content


Title Perspectives Ocean Farming / Sustainable use - Sea on land
Period 09 / 2001 - 03 / 2004
Status Completed
Research number OND1306401

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
Als je duurzaam wilt oogsten van de zee, moet je in staat zijn alles wat in zee leeft op land te kopiëren, waarbij je geen grondstoffen uit zee zelf meer hoeft te gebruiken en geen invloed hebt op het mariene milieu. Dat is het uitgangspunt van de ontwerpgroep Zee op land binnen de toekomstverkenning Ocean Farming Duurzaam zeegebruik . Ocean Farming beoogt meer aandacht te krijgen voor de mogelijkheden om op duurzame wijze dieren, planten en grondstoffen uit de zee te winnen. Er zijn drie ontwerpgroepen De rijke Noordzee , Zeecultuurpark en Zee op land die elk met een specifieke invalshoek nagaan hoe de zee benut kan worden zonder haar uit te buiten en hoe aangesloten kan worden bij de productiviteit van de zee. Het zeeleven kopiëren zodat onder gecontroleerde omstandigheden bruikbare producten geteeld kunnen worden, dat is de invalshoek van Zee op land .
[Doel van dit project]:
Koralen uit zee halen voor medicijnen bijvoorbeeld is niet duurzaam. Vandaar dat Zee op land zich richt op het ontwikkelen van procestechnologie om koralen te kweken en zo bepaalde waardevolle grondstoffen te winnen. Zo kunnen er nieuwe toepassingen gecreëerd worden die in zee zelf niet te realiseren zijn. Bovendien is de zee deels vervuild waardoor de voedselveiligheid van vis niet altijd gegarandeerd kan worden. Vanwege die vervuiling, en omdat de huidige vorm van visserij de vispopulaties doet afnemen, is viskweek in gesloten systemen een alternatief. Vissen kunnen heel goed en duurzaam in bassins op het land geteeld worden in plaats van in semi-open systemen in de zee. Die semi-open systemen waarbij bijvoorbeeld duizenden zalmen onder natuurlijke omstandigheden in Noorse fjorden gekweekt worden, hebben meer invloed op de omgeving dan de afgesloten bassins op land. De mest van al die zalmen kan het ecosysteem in die fjorden verstoren. De uitdaging bij viskweek op land is om kringlopen te sluiten.
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
In 2004 is een boek over Ocean Farming verschenen dat fungeert als een uitnodiging om op een andere manier over de zee na te denken en met de zee om te gaan. Hierin worden onder meer de vernieuwende ideeën beschreven van de drie ontwerpgroepen om duurzaam te oogsten van de productiviteit van de zee. Ocean Farming beoogt deze ontwerpen maatschappelijk te verankeren en aan een vervolg te werken door presentaties te geven, te publiceren in de media en te praten met relevante partijen. Zee op land levert twee procestechnologische ontwerpen om zeeproducten te kweken op het land. Één ontwerp staat in het teken van zuivere producten voor medicijnen. De farmaceutische industrie stelt hoge eisen aan de producten en dus kunnen deze het beste onder gecontroleerde omstandigheden tot stand komen. Het tweede ontwerp behelst een aquaproductiepark waarin zogenoemde 'vis op maat' bijvoorbeeld gezonde vis waar de consument om vraagt wordt gekweekt in een kringloopsysteem. Op de mest van de vissen groeien algen en die dienen als voedsel voor de vissen. Een duurzame productiewijze gebaseerd op het leven in de zee.

Related organisations

Related people

Contact person Dr.ir. J.G. de Wilt

Related research (upper level)

Subprogram Vital clusters

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D18140 Nature and landscape
D18230 Fisheries
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation