KNAW

Research

Rural environment

Pagina-navigatie:


Update content


Title Rural environment
Period 2002 - unknown
Status Completed
URL http://www.agro.nl/innovatienetwerk/gr/publicaties.html
Research number OND1306424

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
De ambitie met het thema Groene Ruimte luidt als volgt: het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van vernieuwende, grensverleggende en toekomstgerichte concepten die er voor zorgen dat de groene ruimte zich op een duurzame wijze ontwikkelt, zodanig dat aan alle drie de aspecten van duurzaamheid (People, Profit en Planet) optimaal aandacht wordt besteed. Het streven is om eind 2005 tenminste vijf concepten op de rails gezet te hebben.
[Doel van dit thema]:
De grote diversiteit aan partijen met interesse in het gebruik van de schaarse groene ruimte in Nederland maakt het ondoenlijk alle wensen en behoeften afzonderlijk in te willigen. Zo moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden gerealiseerd, zijn er (spoor)wegen gepland waarvan de aanleg om ruimte vraagt, is er behoefte aan waterberging, speelt de inrichting van nieuwe woonwijken en industrieterreinen, enzovoort. Tegelijkertijd staat de landbouw, de traditionele drager van het landschap, onder druk. Subsidies worden afgebouwd en deze sector wordt steeds meer gezien als een economische activiteit die het inkomen uit de markt moet verdienen. Maar in diverse regio s zijn de omstandigheden voor concurrentie op wereldschaal ongunstig, bijvoorbeeld omdat er sprake is van kleinschalige landschappen die we willen behouden (terwijl de concurrentie vraagt om schaalvergroting), of omdat mogelijk toekomstig stedelijk gebruik van de grond een prijsopdrijvende werking heeft. Kenmerkend is verder dat het onderscheid tussen stad en platteland vervaagt.
Deze uiteenlopende belangen en ontwikkelingen maken het noodzakelijk oplossingen te bedenken die zich richten op gedeeld gebruik. Vaak heeft dit echter onduurzame oplossingen en acties tot gevolg doordat één of meer aspecten van duurzaamheid (people, profit en planet) onderbelicht blijven of autonome lange termijn ontwikkelingen en trendbreuken (zoals bijvoorbeeld klimaatveranderingen, vergrijzing) niet worden overwogen.
InnovatieNetwerk probeert binnen dit thema nieuwe concepten te ontwikkelen voor gezamenlijke problemen door oplossingen aan te dragen die op meerdere vlakken een gunstige invloed hebben.
[Werkwijze binnen dit thema]:
Binnen het thema Groene Ruimte wordt gewerkt in vier subthema s. Benadrukt moet worden dat deze opsplitsing is gemaakt om te kunnen beoordelen of niet te eenzijdig maar afdoende breed aan concepten wordt gewerkt, en niet om het thema Groene Ruimte nader af te grenzen. De vier thema s zijn: landschap en natuur', water , wonen en werken en regionale vernieuwing
[De inhoud van de subthema's van dit thema]:
Het subthema landschap en natuur beoogt de economische mogelijkheden van het landelijk gebied zo te gebruiken dat ze bijdragen aan de kwaliteit van het landschap. Daarbij wordt rekening gehouden met heersende en vooral toekomstige waarden en normen. Ontwikkelingen richten zich met name op nieuwe financiële en organisatorische concepten voor landschapsbeheer, slimme combinaties van rode (stedelijke) en groene (landschappelijke) functies en een betere afstemming tussen stad en platteland. Wat betreft het subthema water heeft InnovatieNetwerk de ambitie om te komen van een strategie die water weert naar een strategie die meer de nadruk legt op water accommoderen . De insteek is het inzichtelijk maken van de kansen die deze nieuwe strategie biedt voor de groene ruimte (landbouw, natuur en landschap, recreatie en wonen). Daarbij is de uitdaging burgers en overheden te verleiden met nieuwe ontwerpen die tot de verbeelding spreken. Verder zijn institutionele belemmeringen die deze andere omgang met water tegenhouden een punt van aandacht. Het derde subthema, wonen en werken, heeft als ambitie de maatschappelijke behoeften ten aanzien van wonen en werken in het landelijk gebied op een duurzame manier te vervullen. De nadruk ligt hier op het project Nieuwe Dorpen, een metafoor voor het geheel vrij, los van vooringenomenheden, zoeken naar nieuwe oplossingen voor clusters van problemen. Het laatste subthema, regionale vernieuwing, is gericht op het ontwikkelen van processen om te komen van de huidige situatie naar de gewenste situatie . Binnen het subthema wordt geprobeerd om te gaan met zaken als de diversiteit van partijen en hun onderlinge belangen, de verhouding tussen formele en informele besluitvorming en publiek-private samenwerking.
[Resultaat van dit thema]:
Zoals eerder benoemd is het streven om eind 2005 tenminste vijf nieuwe concepten op de rails te hebben gezet. Vier concepten zijn op dit moment al min of meer robuust. Dit betreft Nieuwe Dorpen, Hergebruik reststromen natuurbeheer/Grasol en de ICES/KIS-programma s Vernieuwend Ruimtegebruik en Leven met Water. Andere kansrijke onderwerpen zijn onder andere: Nieuwe concepten voor landschapsbeheer;
- Tijdelijke natuur;
- Zandgenoten;
- Nieuwe Rivieren.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. N.J. Beun
Contact person Dr. J.H.A. Hillebrand

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D22400 Ecology
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation