KNAW

Research

BO-02-002 Biodiversity, species conservation & climate change

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02-002 Biodiversity, species conservation & climate change
Period 2005 - unknown
Status Current
Research number OND1306466

Abstract

Policy objectives, social and policy context Research with respect to biodiversity and species conservation focuses on actual political issues such as increasing numbers of overwintering geese and strongly declining populations of meadow birds, in particular black-tailed godwit, for which the Netherlands has an international responsibility. Re-introduction programmes for otter and hamster are quite succesful and are continued in accordance with IUCN guide-lines. Furthermore, research priorities result from international conventions and regulations such as CBD, Bern convention and Habitats & Birds Directive. A new conservation strategy will be implemented that is more directed to management regimes for natural habitats and multiple species and less to species specific conservation plans. Knowledge requirements re-introdocution, restocking and monitoring of otter and hamster aimed at the establishment of viable populations understanding the role of food availability for juvenile meadow birds with respect to management regimes and population dynamics scenario s for taking care of overwintering geese such that conflicting demands in land use will be resolved and understanding annual fluctuations in overwintering geese by research in their breeding areas inventory of clues for active species conservation within existing measures, management practices and regulations aimed at the conservation of natural habitats and their characteristic biodiversity analysis of trends of pests and diseases on trees and shrubs based on monitoring activities since 1946 Knowledge objectives Research activities are directed to meet policy objectives as referenced under Knowledge requirements.


Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Duurzame instandhouding van biodiversiteit, in het bijzonder bedreigde soorten, vereist inzicht in de relaties tussen enerzijds veranderingen in landgebruik en milieu en anderzijds de habitats en verspreiding van doelsoorten voor beheer en beleid.
In het project Soortenbeleid en klimaatverandering wordt onderzocht met welke mogelijke effecten van klimaatverandering het soortenbeleid rekening moet houden. Hierbij ligt de nadruk op inzicht in interacties tussen klimaatverandering en andere drivers zoals stikstofdepositie en landgebruik (beheer). Ook wordt nagegaan welke soorteigenschappen en milieucondities aanleiding geven tot invasies en extinctie van soorten, in welke mate er sprake is van deze processen in Noordwest-Europa en welke rol klimaatverandering daarbij speelt.

Werkwijze:
Een toenemend aantal ganzen en smienten overwintert in Nederland, met als gevolg toenemende schade aan cultuurgronden en maatschappelijke en politieke discussie. Het project Ganzen en smienten richt zich op het mechanisme achter de stijgende aantallen, de vraag hoe aangewezen foerageergebieden functioneren en aantrekkelijker kunnen worden gemaakt en hoe vogels kunnen worden geweerd of verjaagd buiten deze gebieden.
In de projecten Herintroductie otter en Hamsterexperiment worden de populaties van de otter en de hamster, die recent zijn geherintroduceerd, nauwkeurig gemonitord, zowel telemetrisch, hormonaal als genetisch. Ook wordt nagegaan welke vormen van (agrarisch) beheer optimaal doorwerken. Het project Visiedocument herintroductie evalueert herintroducties van diersoorten en ontwerpt richtlijnen en protocollen voor zowel herintroductie als restocking van kleine, genetisch verarmde populaties.
In Nederland groeit de bezorgdheid over de rol van roofdieren bij de sterke afname van de weidevogelstand. De discussies over nut en noodzaak van vervolging van predatoren lopen hoog op, zonder dat er deugdelijk feitenmateriaal is. In het project Weidevogels en predatie richt het onderzoek zich op de vraag hoe vaak welke vormen van predatie van weidevogelkuikens voorkomen, en op de vraag in welke mate predatiedruk een probleem is voor de instandhouding of ontwikkeling van weidevogel­populaties, ook in relatie tot andere factoren.

Resultaten:
Doelgroep van het onderzoek is met name het ministerie van LNV. Daarnaast zijn ook provincies en natuurbeschermingsorganisaties vaak doelgroep of betrokken partij.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. R.J. Bijlsma

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation