KNAW

Onderzoek

Skries(grutto) 4 You

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Skries(grutto) 4 You
Looptijd 2004 - 2007
Status Afgesloten
URL http://www.farmersfornature.org/
URL http://www.bfvw.nl/
URL http://www.fryslan.nl/
URL http://www.nijbosmazathe.nl/
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=179&titel=&p_id=27&t_id=22
Onderzoeknummer OND1306713

Samenvatting

[Achtergrond]:
Het aantal weidevogels in Friesland, en met name de grutto s, loopt terug. Oorzaken hiervoor kunnen gevonden worden in de intensivering en de schaalvergroting in de melkveehouderij. De Provincie Friesland wil in het kader van het Europese Interreg IIIb project Farmers 4 Nature onderzoek doen naar het verbeteren van de inpassing van weidevogelbeheer in de huidige agrarische bedrijfsvoering. Dit project gaat de Provincie Friesland uitvoeren onder de naam Skries 4 You (skries is het Friese woord voor grutto). Partners van de Provincie Friesland in Skries 4 You zijn: Altenburg & Wymenga, Alterra, Animal Sciences Group, BoerenNatuur, BFVW (Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten) en Weidevogelmeetnet Friesland.
[Doel van dit project]:
Skries 4 You heeft drie hoofddoelen, namelijk:
- Ontwikkelen van bedrijfsgerichte oplossingen voor weidevogelbeheer (op bedrijfsniveau),
- Ontwikkelen en optimaliseren van een gebiedsgerichte aanpak van weidevogelbeheer in gruttokringen (op gebiedsniveau),
- Vergroten van de effectiviteit van maatregelen voor behoud van weidevogels op het Friese boerenland (op provinciaal niveau).
De uitgangspunten van het project zijn:
- De onderzoeken zijn erop gericht nieuwe kennis te verwerven en nieuwe methoden te ontwikkelen (vernieuwing),
- De onderzoeken in de verschillende onderzoeksgebieden dienen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten en in samenhang te worden uitgevoerd (integratie),
- De nieuw verworven kennis moet leiden tot praktische toepassingen voor behoud van weidevogelpopulaties (praktische uitvoerbaarheid),
- Het project wordt opgezet in overleg met de betrokken partijen in de onderzoeksgebieden. Bij de uitvoering worden, waar mogelijk, lokale vrijwilligers ingeschakeld (draagvlak).
[Opzet]:
Wageningen UR voert in het project Skries 4 You drie onderdelen uit. Deze onderdelen zijn:
- Communicatie vanuit Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe (Praktijkonderzoek ASG) Het weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe is opgezet op het praktijkcentrum Nij Bosma Zathe te Goutum. Dit centrum richt zich op de communicatie en kennisverspreiding van weidevogelbeheer in de melkveehouderij in Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). We gaan met verschillende communicatiemiddelen (nieuwsbrief, bijeenkomsten, inleidingen, excursies, etc) kennis over weidevogelbeheer en uitkomsten van het onderzoek naar weidevogelbeheer verspreiden onder de belangrijkste doelgroepen: melkveehouders, loonwerkers en vrijwillige vogelbeschermers.
- Ontwikkeling beoordelingssysteem effectiviteit mozaïekbeheer weidevogels in praktijksituaties (Alterra) We gaan een op internet gebaseerd computermodel ontwikkelen waarmee we de effectiviteit van mozaïekbeheer op gebiedsniveau kunnen bepalen. Ook de praktische uitvoering van mozaïekbeheer kan zo goed mogelijk worden afgestemd op de eisen van weidevogels.
- Economische kosten en baten van mozaïekbeheer voor het bedrijf (en gebied) (Praktijkonderzoek ASG) Aan de hand van het model van mozaïekbeheer zullen de onderzoekers de kosten en baten van het beheer bepalen op bedrijfs- en gebiedsniveau om zo voor weidevogels en bedrijfsvoering tot een zo optimaal mogelijk beheer te komen.
Altenburg en Wymenga zullen daarnaast ecologisch onderzoek doen naar de effecten van verschillende bemestingsmethoden op de voedselvoorziening van weidevogels. Dit zal plaats vinden op Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe te Goutum. Daarnaast gaat Altenburg en Wymenga onderzoek doennaar de effecten van begrazing op weidevogels. Dit zal mogelijk ook op Nij Bosma Zathe plaatsvinden.
[Resultaten]:
Op 20 december 2004 vond op Nij Bosma Zathe de startbijeenkomst van het weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe plaats. Op deze dag werd het project Farmers 4 Nature en het project Skries 4 You gepresenteerd aan ca. 40 belangstellenden van agrarisch natuurverenigingen, beleid, onderzoek en belangenorganisaties. Daarnaast hield Henk de Gier een lezing over weidevogelbeheer in de praktijk in Waterland (Noord-Holland) Jaap Dijkstra (BoerenNatuur) sprak over de samenwerking en maatregelen van weidevogelbeheer in Noord Nederland. Ook was er een lezing over Weidevogelbeheer in de praktijk in agrarisch natuurvereniging Tusken Tsjûkemar en Tsjonger (Delfstrahuizen, Frl) door voorzitter Minne Holtrop. In de volgende jaren (2005, 2005 en 2006) zal informatie over weidevogelbeheer verspreid worden door middel van een nieuwsbrief en worden excursies, bijeenkomsten en inleidingen gehouden over weidevogelbeheer op Nij Bosma Zathe en op locatie. De uitkomsten van onderzoek zullen naar de verschillende doelgroepen worden gecommuniceerd. Daarnaast zal er samen met BoerenNatuur extra aandacht besteed worden aan jonge weidevogelverenigingen.
[Producten 2004]:
Persbericht startbijeenkomst Weidevogelcentrum
Nij Bosma op 20 december 2004 Persbericht downloaden (39 kB)[http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1624.doc]
Verslag van de startbijeenkomst Ny Bosma Zathe op 20 december 2004 Verslag downloaden (853 kB)[http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1625.pdf]
Toespraak van Anita Andriessen, Gedeputeerde van Provincie Fryslân bij de startbijeenkomst van Nij Bosma Zathe op 20 december 2004 Toespraak downloaden (90 kB)[http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1626.pdf]
Artikelen
Friesland moet zich sterk maken voor behoud steun aan weidevogelbeheer, 21-12-2004, Friesch Dagblad. Artikel downloaden (26 kB)[http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1627.doc]
Fries natuurfront naar Kamer, 21-21-2004, Friesch Dagblad. Artikel Downloaden (27 kB)[http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1628.doc]

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider M.J.E. Braker

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie