KNAW

Onderzoek

Productie van gezond en vitaal uitgangsmateriaal

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Productie van gezond en vitaal uitgangsmateriaal
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306806

Samenvatting

Doel:
Het onderzoek richt zich op kool in relatie tot de schimmels Alternaria brassicicola, Alternaria brassicae en de bacterie Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), de voor Nederland belangrijkste zaadoverdraagbare ziekten bij kool die ook in de biologische landbouw een serieus probleem op kunnen leveren.
Het project is gestart met literatuurstudies naar de wijze van overdracht van deze ziekten in de productiecyclus van kool. Op basis van deze studies en evaluatie daarvan met de sector is het onderzoek beperkt tot A. brassisicola en Xcc. Beoogd werk aan Xcc kan een spin-off geven voor verwante bacterieziekten in wortel, boon en grassen. Het zelfde geldt t.a.v. Alternaria voor vele andere gewassen. Tevens spelen Alternaria spp. vaak een rol van betekenis in de vigour van zaden. In samenwerking met producenten van biologisch zaad voor kool worden productie-experimenten opgezet. Tijdens de productie zullen de gekozen ziekten bestudeerd worden, waarbij o.a. aandacht besteed wordt aan de epidemiologie van de ziekten, o.a. de overdracht van de ziekten van vegetatief weefsel naar het zaad.
Doel van project. Het identificeren van kritische controle punten ter verkrijging van gezonduitgangsmateriaal voor de biologische teelt van kool met daaraan gekoppeld een monitoring systeem met maatregelen die tot productie en selectie (keuring) van gezond uitgangsmateriaal kunnen leiden.

Werkwijze:
Het project richt zich op het modelsysteem kool en twee ziekteverwekkers. Verkregen experimenteel materiaal (zaden, kiemplanten etc.) zullen als onderzoeksmateriaal in projecten 'Spectroscopische technieken voor kwaliteits analyse en sortering', 'Methoden voor analyse en verbetering van vigour' en 'Gezondheidsbevorderende behandelingen' gebruikt worden.
Fasering. In het voorjaar van 2005 is de definitieve keuze gemaakt t.a.v. het te onderzoeken modelsysteem. I.s.m. de participerende veredelingsbedrijven zijn tevens keuzes gemaakt m.b.t. het te gebruiken uitgangsmateriaal voor experimenten in 2005-2007, de te volgen methodologie bij monitoring en de standaardisering daarvan. Experimenten worden gezamenlijk uitgevoerd met een halfjaarlijkse evaluatie van de bereikte resultaten.
In 2006 werd in het project een veldproef naar de epidemiologie van A. brassicicola in zaaizaadgewassen van kool herhaald. Verder werd onderzoek gedaan naar de overdracht van A. brassisicola via zaad naar zaailingen, aan de hand van in 2005 en 2006 geproduceerd zaadpartijen. De tunnelexperimenten met onderzoek naar overdracht van Xcc door insecten zijn herhaald, waarbij ook de kolonisatie van de planten met Xcc nader bestudeerd werd.
In 2007 worden in samenwerking met het bedrijfsleven veldproeven uitgevoerd rond de versprijding van A. brassicicola op koolplanten, de rol van infectietijdstip door Xcc op de interne zaadbesmetting en de rol van insecten als vectoren van pathogenen.

Resultaten:
Een deskstudie ter onderbouwing van de keuze van doelorganismen in het model kool.
Een beschrijving van de kritische controlepunten ter verkrijging van gezond uitgangsmateriaal ten behoeve van een biologische teelt van kool met daaraan gekoppeld een monitoring systeem met maatregelen die tot productie van gezond uitgangsmateriaal kunnen leiden.
Activiteit in het kader van kennisoverdracht: Wetenschappelijke en voorlichtende publicaties, voordrachten op (inter)nationale bijeenkomsten, demonstraties voor doelgroepen, bezoeken aan doelgroepen en samenwerking met bedrijven m.b.t. de uitvoering van het onderzoek en interpretatie van resultaten.

In 2005 en 2006 zijn veldproeven zijn uitgevoerd met het doel inzicht te krijgen in de transmissie van een schimmelziekte en van een bacterieziekte tijdens zaadproductie van kool. Veldproeven zijn uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de epidemiologie van A. brassicicola in zaaizaadgewassen van bloemkool en in het effect van optreden van het pathogeen in het gewas op de kwaliteit van het zaaizaad. Gewas- en zaaizaadmonsters zijn geanalyseerd op besmetting met pathogenen (blotter tests, TaqMan-PCR) en op kwaliteit (kiemkracht, vigor, effect van warmwaterbehandeling). Voor de schimmelziekte blijkt een relatief zware besmetting van de moederplanten tot een hoge mate van zaadbesmetting te leiden. Verder zijn tunnelproeven uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de transmissie van Xanthomonas bacteriën door vliegen en onderzoek naar het ontstaan van interne zaadinfecties door besmetting van bloemen. Interne zaadbesmetting met Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) werd in zaadpartijen gevonden na inoculatie van bloemen met besmette vliegen. Voor Xanthomonas campestris pv. armoraciae gaven bloeminfecties alleen zaadpartijen die extern besmet waren. In twee koolgewassen zijn in 2006 tijdens de bloei insecten gevangen. Op een aantal insectenmonsters zijn met behulp van TaqMan-PCR de pathogenen A. brassicicola en Xcc gedetecteerd.
Alle proeven zijn in samenwerking tussen PRI en het bedrijfsleven uitgevoerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Seed borne diseases caused by the fungi Alternaria brassisicola and A. brassicae or by the bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris may give serious problems in cabbage production. The project aims at the identification of critical control points for the production of healthy cabbage seeds under organic production conditions, by doing epidemiological studies and evaluating different measures that can be taken. The project has started with literature surveys on the epidemiology of the diseases, especially in relation to seed production. A quantitative DNA based assay is developed to detect the presence of Alternaria brassisicola on cabbage plants or in cabbage seeds. Field experiments have been performed in 2005 and 2006 to study the transmission of both Alternaria species from infected plants to seeds developing on initially healthy plants. The potential role of insects in transmission of Xanthomonas campestris pv. campestris to developing seeds has been studied during seed production in a system of closed plastic tunnels in 2005 and 2006. Both pathogens have also been found by TaqMan PCR on insects as possible vectors in the open field. The project is sponsored by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food quality. Responsible research organization: Plant Research International (Wageningen University & Research centre).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. B.H. de Haas
Onderzoeker C.A.M. van Tongeren
Onderzoeker P.S. van der Zouwen
Projectleider Dr. J. Köhl
Projectleider Dr.ir. J.M. van der Wolf

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie