KNAW

Research

Properties and nature

Pagina-navigatie:


Update content


Title Properties and nature
Period 1998 - unknown
Status Completed
Research number OND1306941

Abstract (NL)

[Doelstelling van het project]:
Het doel van het project is het herstellen en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap op, rond en buiten het erf, het verbeteren van de leefomgeving van diersoorten en het vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer en ontwikkeling in de provincie Limburg. Tevens komt een goede erfbeplanting het imago van de agrarische sector ten goede.
Het project wordt uitgevoerd door het IKL, DLG en de LLTB.
De beplanting moet een duidelijke landschappelijke betekenis hebben. Naast boerderijen komen ook niet agrarische bebouwingen met een duidelijke landschappelijke betekenis voor de regeling in aanmerking. Siertuinen, industrie- en andere bedrijventerreinen (campings), zijn van deze regeling uitgesloten.
[Wat en waarom van erfbeplanting]?
Een erfbeplanting is het geheel van bomen en struiken op een bouw- en bedrijfskavel in het buitengebied. Bij een goede erfbeplanting vormen planten en gebouwen visueel één geheel. Een erfbeplanting kan bestaan uit vrijstaande bomen, laanbomen, houtsingels, kleine bosjes, heggen en hoogstamboomgaarden.
Een erfbeplanting is voor mens en dier van onschatbare waarde. Zij zorgt voor de aankleding en landschappelijke inpassing in het buitengebied. Bomen en struiken op en rond het erf bieden bescherming tegen wind, geven schaduw en scheppen privacy. Een goede erfbeplanting vormt het visitekaartje van de bewoners. Verder biedt erfbeplanting aan veel dieren voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Dit project biedt u de mogelijkheid een nieuwe erfbeplanting te realiseren of een bestaande aanplanting aan te vullen of uit te breiden.
Voorbeelden: Vrijstaande bomen, laan, houtsingel, heg of boomgaard.
[Wat doet het Limburgse erf voor u]?
* Een landschapskundige stelt, in goed overleg met u, een plan op voor de aanleg van de erfbeplanting.
* De bomen, struiken en hulpmaterialen, die onderdeel vormen van de te realiseren erfbeplanting, worden geleverd.
* Op een speciale georganiseerde plantdag kunnen de deelnemers het plantmateriaal afhalen.
* Tijdens een instructieavond krijgen de deelnemers gerichte informatie over de aanleg en het onderhoud van de beplanting.
[Wat verwacht het Limburgse erf van u]?
* De aanleg van de erfbeplanting volgens het opgestelde plan.
* Het in standhouden van de beplanting voor minimaal 15 jaar.
* Een geringe bijdrage in de voorbereidingskosten.

Related organisations

Related people

Project leader C. van Herten

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation