KNAW

Research

Limburg label

Pagina-navigatie:


Update content


Title Limburg label
Period 2000 - unknown
Status Completed
Research number OND1306943

Abstract (NL)

De stuurgroep Limburgs Land-Goed heeft in 1999 een visie neergelegd over de wijze waarop de land- en tuinbouw moet bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving. Het project wil een impuls geven aan het certificeren van streekproducten en het begeleiden en ondersteunen van producenten in de verkoop van hun producten.
[Aanleiding van Limburgs Label]:
De landbouw staat onder druk. Op het agrarisch bedrijf worden allerlei strategieën ontplooid om het bedrijf overeind te houden. Een van die strategieën is verdieping. Dit kan in de vorm van be- en verwerking van het product, verkoop op eigen bedrijf en door verkorten van de ketens. Deze initiatieven bevorderen tevens het imago van de sector.
De LLTB heeft daarom een stichting in het leven geroepen die zich gaat bezig houden met onder andere het certificeren van die streekproducten. Dit is de Stichting Streekproducten Limburg (SSL). Deze stichting is licentiehouder van Streekeigen Producten Nederland (SPN). Eerst wat meer over SPN later wordt verder ingegaan op de SSL.
[Streekeigen Producten Nederland (SPN)]:
In heel Nederland worden streekproducten gemaakt. Voor deze producten heeft SPN een landelijk keurmerk voor streekproducten ontwikkeld. Dit keurmerk wordt gegeven aan producten die aan strenge eisen voldoen ten aanzien van de herkomst van de grondstoffen, verwerking in de regio en verantwoorde productiewijze. De producenten die het keurmerk mogen gebruiken hebben alle uitgangspunten onderschreven en zijn gebonden aan het naleven ervan.
[Licentiehouders]:
Centraal in de aanpak van SPN staan de regionale licentiehouders. Een licentie wordt versterkt aan een regionale organisatie, actief op het gebied van ontwikkeling en vermarkting van streekproducten. De licentiehouders hebben het recht om het SPN keurmerk toe te kennen aan producenten uit hun regio die voldoen aan de gestelde eisen. De licentiehouder organiseert jaarlijks de onafhankelijke controle op de naleving van de afspraken. Dus de controle vindt plaats door een onafhankelijk bedrijf. Stichting Streekproducten Limburg is een van de licentiehouders van Streekeigen Producten Nederland.
[Stichting Streekproducten Limburg (SSL)]:
Het doel van de SSL is om voor de regio Limburg een soort draagvlak te worden voor alle producenten van streekproducten. In deze stichting is kennis aanwezig op dit gebied, hierdoor is het voor de producenten ook makkelijk dat ze voor vragen en andere zaken bij een punt terecht kunnen.
Door middel van de volgende activiteiten wil de stichting zijn doelstelling behalen.
1. Uitvoeren eenduidig certificeringsysteem
2. Bemiddeling streekproducten
3. Limburgs Land
4. Hoeveproducten
[1. Uitvoeren eenduidig certificeringsysteem]:
Wil het streekproduct ook op de lange termijn in staat zijn een meerwaarde op te leveren voor de primaire producent dan zal het onderscheidende vermogen van streekproducten duidelijker moeten worden. Een certificeringsysteem dat door een onafhankelijk instituut wordt gecontroleerd kan de vereiste zekerheid en garanties waarborgen. Een volgende stap is het bekend maken van deze zekerheden en gegarandeerde kwaliteiten van streekproducten richting de markt. De SSL is licentiehouder van SPN en mag daarom het SPN certificaat uitreiken aan streekproducten. Dit keurmerk biedt garanties ten aanzien van herkomst en kwaliteit van het product alsmede de productiewijze.
Het doel van deze activiteit is het uitbreiden en bekendheid geven aan het certificeringsysteem in de provincie Limburg. Na certificering is een product gerechtigd het certificaat / keurmerk te voeren in de vorm van een uniform logo waarmee op vastgestelde en verplichte wijze richting markt wordt gecommuniceerd.
[2. Bemiddeling streekproducten]:
Door de versnippering aan activiteiten, het groeiende aantal aanbieders en de vele afnemers van streekproducten is het voor alle partijen moeilijk de juiste partners en organisaties te vinden. Door middel van een bemiddelingsbureau voor streekproducten kunnen allerlei partijen bij elkaar gebracht worden. De markt kan vanuit dit initiatief actief benaderd worden ter vergroting van de afzet van Limburgse streekproducten. Activiteiten worden georganiseerd of ondersteund die bijdragen aan het vergroten van de kennis en het netwerk rond streekproducten. Het doel van deze activiteit is het verbeteren en versterken van de kennis en het van het netwerk rond de producenten van streekproducten waardoor een betere promotie en een duurzame afzet gerealiseerd kan worden.
[3. Limburgs Land]:
Limburgs Land is een merknaam van streekproducten die in Limburg gemaakt worden en door Dageraad BV op de markt gebracht worden. Doel van dit project is om de continuïteit op lange termijn te waarborgen met betrekking tot de ontwikkeling, productie en vermarkting van de streekproducten. Tevens wordt er gestreefd naar het uitbreiden van de distributie en vermarkting van de Limburgs Land producten. Om deze doelen te bereiken wordt er geprobeerd om de merkbekendheid en consumentenvertrouwen in Limburgs Land producten te vergroten en om het aantal winkels in Limburg waar Limburgs Land producten verkocht worden uit te breiden. Het gehele Limburgs Land assortiment zal uiteindelijk aansluiten bij het keurmerk voor Streekeigen Producten Nederland. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn op nieuwe afzetmarkten en op uitbreiding van nieuwe producenten in Belgisch Limburg en de Voerstreek.
[4. Hoeveproducten]:
Uitgangspunten in het project Limburgse Hoeveproducten zijn korte en heldere communicatielijnen tussen producent en consument en het realiseren van een positieve uitstraling en brede herkenning van Limburgse Hoeveproducten. Een bredere samenwerking is hierbij onvermijdelijk. Een goed georganiseerd samenwerkingsverband levert niet alleen extra draagvlak voor nieuwe streekproducten maar vooral voor meer promotionele mogelijkheden en het realiseren van een grotere afzet. Hierbij moet men denken aan een certificeringsysteem speciaal voor Hoeveproducten. Tevens wil de LLTB de afzet van Limburgse Hoeveproducten stimuleren middels gezamenlijke en eenduidige promotie door middel van een logo. Hierbij wordt individuele en collectieve ondersteuning en advisering bij vermarkting van producten aangeboden.

Related organisations

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation