KNAW

Onderzoek

De rol van corporaties

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De rol van corporaties
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1307075

Samenvatting

Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog speelt de sociale huursector een belangrijke rol in de Nederlandse volkshuisvesting. In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog fungeerden de woningcorporaties vooral als uitvoerders van overheidsbeleid; van zelfstandigheid was nauwelijks sprake. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig nam de zelfstandigheid langzaam toe. De ingezette beweging werd aanzienlijk versterkt in de jaren negentig. De nota Volkshuisvesting in de jaren negentig uit 1989 was een belangrijke aanzet tot een aantal institutionele veranderingen. Hiermee werd onder andere de zelfstandigheid van de sociale huursector vergroot.
Daarnaast ontstond in de jaren negentig het inzicht dat corporaties ondertussen over aanzienlijke eigen financiële middelen beschikten. Dit leidde, in combinatie met de brutering, tot een grote mate van financiële zelfstandigheid voor de sociale huursector.
In de jaren negentig werd ook de stedelijke vernieuwing als belangrijke nieuwe taak voor een groot deel bij de woningcorporaties neergelegd. Deze ontwikkelingen hadden ook hun invloed op de organisatorische vormgeving van woningcorporaties. Onder andere professionalisering, schaalvergroting en uitbreiding van de activiteiten zijn dan ook goed zichtbaar in de sociale huursector van de jaren negentig van de vorige eeuw.
Al met al heeft dit geleid tot een sociale huursector van veelal grote, redelijk vermogende, professionele woningcorporaties die opereren ergens tussen markt en overheid. Deze positie tussen markt en overheid met een groeiend takenpakket (stedelijke vernieuwing, leefbaarheid, wonen en zorg) betekent dat de prestaties van woningcorporaties een punt van aandacht zijn.
Dit onderzoek wil aansluiten bij de huidige realiteit van een sector van private niet winstbeogende organisaties met een status van toegelaten instelling en de bijbehorende rechten en plichten. Het onderzoek bekijkt de mogelijkheden om vanuit die realiteit het presteren van de sociale huursector te verbeteren met hierbij een grote nadruk op de relatief nieuwe opgave in de stedelijk vernieuwing. Hierbij gaat het dan dus niet om het effect van systeemwijzigingen zoals bijvoorbeeld door de MDW-werkgroep woningcorporaties onderzocht of de gevolgen van opting-out , waarbij corporaties zelf uit de sociale huursector treden. Het is te verwachten dat de komende jaren de woningcorporaties in hun huidige vorm een belangrijke rol zullen blijven spelen. Dit onderzoek richt zich dan ook op het presteren van die corporaties met hun specifieke positie tussen markt en overheid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D41000 Rechtswetenschappen
D62000 Sociale geografie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie