KNAW

Onderzoek

Metabolisch syndroom en ontstekingen als risicofactoren voor cognitieve achteruitgang

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Metabolisch syndroom en ontstekingen als risicofactoren voor cognitieve achteruitgang
Looptijd 11 / 2004 - 10 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1310200
Leverancier gegevens Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek ISAO

Samenvatting

De verzameling risicofactoren zoals hoge bloeddruk, overgewicht en een hoog glucosegehalte werd onlangs geïntroduceerd als het metabolisch syndroom. Het metabolisch syndroom komt vaak voor, voornamelijk in combinatie met een verhoogde frequentie van ontstekingen. Dit kan als een belangrijk causaal patroon voor het ontstaan van de ziekte van Alzheimer worden beschouwd. Onderzoek naar de relatie tussen ontstekingen, het metabolisch syndroom en cognitieve achteruitgang als een vroeg stadium van Alzheimer is essentieel voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen. Tijdens het uitgebreide longitudinale onderzoek zelfstandigheid van ouderen (LASA) - een populatieonderzoek bestaande uit ouderen in Nederland met een follow-up van 6 jaar - zal Dr. Miranda Dik, VU Medisch Centrum Amsterdam, de volgende onderzoeksvragen proberen te beantwoorden: 1. Vormt het metabolisch syndroom, dus de combinatie van hoge bloeddruk, overgewicht, hoog cholesterol en hoge glucosewaarden, een risicofactor voor de cognitieve achteruitgang bij oudere mensen? 2. Zijn de individuele componenten van het metabolisch syndroom uniform gerelateerd aan cognitieve achteruitgang? Werken de afzonderlijke componenten op een synergetische wijze? 3. Staat de relatie tussen het metabolisch syndroom en de cognitieve achteruitgang los van ontstekingen of kan deze gedeeltelijk door ontstekingen worden verklaard? Het is belangrijk om vóór mogelijk klinisch onderzoek eerst longitudinale studies uit te voeren om een vroegtijdige interventie voor Alzheimer en andere vormen van dementie mogelijk te maken. Via onze studie is het mogelijk om de relatie tussen het metabolisch syndroom en ontstekingen en de cognitieve achteruitgang in een vroeg stadium van dementie te onderzoeken. Interventies, zoals medicinale behandelingen in een vroegtijdig stadium van de ziekte, leveren alleen betere resultaten op wanneer deze processen worden onderzocht en wanneer subgroepen van ouderen met een milde vorm van cognitieve achteruitgang kunnen worden onderscheiden die zouden kunnen profiteren van een specifieke medicatie.

Samenvatting (EN)

The set of risk factors like hypertension, overweight and a high glucose level has recently been introduced as the metabolic syndrome. This occurs frequently, mainly in combination with a higher frequency of inflammations. This may be an important causal pattern for the etiology of Alzheimer's disease. Research into the relationship between inflammations, the metabolic syndrome and cognitive decline as an early stage of Alzheimer's disease is essential for the development of preventive measures. During the extensive longitudinal study on the self-reliance of elderly people (LASA) - a population study among elderly people in the Netherlands with a follow-up of 6 years - it will be tried to answer the following research questions: 1. Is the metabolic syndrome, i.e. the combination of hypertension, overweight, high cholesterol and high glucose levels, a risk factor for cognitive decline among elderly people? 2. Are the individual components of the metabolic syndrome uniformly related to cognitive decline? Do the separate components act in a synergistic way? 3. Is the relation between the metabolic syndrome and cognitive decline independent of inflammations or can it be explained partially from inflammations? It is important to carry out first longitudinal studies before possible clinical research in order to enable early intervention for Alzheimer's disease and other forms of dementia. Through our study it is possible to examine the relation between the metabolic syndrome and inflammations and cognitive decline in an early stage of dementia. Interventions, like medicinal treatments in an early stage of the disease, will provide only better results if these processes are studied and if subgroups of elderly people with a mild form of cognitive decline can be detected who might profit from a specific medication.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. M.G. Dik

Classificatie

D21700 Fysiologie
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie