KNAW

Research

Genetic predisposition of white matter lesions (WML) in the brain

Pagina-navigatie:


Update content


Title Genetic predisposition of white matter lesions (WML) in the brain
Period 11 / 2003 - 10 / 2005
Status Completed
Research number OND1310212

Abstract

White matter lesions (WML) in the brain are regularly being demonstrated on MRI scans of aged people and patients. Although the pathogenesis of this lesion is not well understood, a significant correlation with age and hypertension has been demonstrated. Furthermore in aged people WML appear to be strongly associated with dementia and decline of cognitive functions. A familial component is sometimes found for the occurrence of these WML. A genetic predisposition possibly plays an important role in the development of these lesions. For research into the genetic causes of WML the use of MRI scans is necessary. This scientific MRI project focuses on the genetic causes of WML in the brain, which are strongly associated with dementia and hypertension. The aim of this study is to identify one or more causal genetic factors for the development of WML in the brain. The group uses a novel genetic-epidemiological approach, suited to identify genes in a genetically isolated population. This study is carried out as part of an ongoing research programme, in which several neurodegenerative and other diseases (dementia, Parkinson's disease, diabetes mellitus, hypertension) are examined in this population. People with declined cognitive functions and people with hypertension are invited for an MRI scan. The relation between identified genes and the risk of WML are determined in this genetically isolated population and in the Dutch population in general. WML in the brain may be caused by hypertension, but also other factors related to dementia play a role in pathogenesis. This lesion is strongly related to the decline of cognitive functions at higher age. Little is known about the factors that influence the development of this lesion. The identification of genes, which possibly play a role as risk factors of WML, increases our knowledge on the occurrence of WML. This may result in therapeutic interventions to prevent WML.

Abstract (NL)

Witte stof veranderingen (WML) in de hersenen worden regelmatig aangetoond op MRI scans van oude mensen en patiënten. Hoewel de pathogenese van dit letsel niet goed wordt begrepen, is wel een significante correlatie met leeftijd en hypertensie aangetoond. Bovendien blijkt bij oudere mensen WML sterk geassocieerd met dementie en afname van cognitieve functies. Een familiaire component wordt soms gevonden voor het optreden van deze WML. Een genetische aanleg is mogelijk een belangrijke factor bij de ontwikkeling van deze lesies. Om de genetische oorzaken van WML te onderzoeken, is het gebruik van MRI-scans noodzakelijk. Het wetenschappelijk MRI-project van dr. John van Swieten, Afdeling Neurologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, richt zich op genetische oorzaken van witte stof lesies in de hersenen, welke sterk geassocieerd zijn met dementie en hypertensie. De doelstelling van dit onderzoek is: een of meer genetische factoren aantonen die de oorzaak zijn van de ontwikkeling van WML in de hersenen. Van Swietens groep gebruikt hierbij een nieuwe genetisch-epidemiologische benadering, geschikt om genen bij een genetisch geïsoleerde populatie te identificeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van een lopend researchprogramma, waarin verschillende neurodegeneratieve en andere aandoeningen (dementie, ziekte van Parkinson, diabetes mellitus, hypertensie) worden onderzocht bij deze populatie. Mensen met verminderde cognitieve functies en mensen met hypertensie worden uitgenodigd voor een MRI-scan. De relatie tussen geïdentificeerde genen en het risico op WML wordt bepaald bij deze genetisch geïsoleerde populatie en bij de Nederlandse populatie in het algemeen. WML in de hersenen kan het gevolg zijn van hypertensie, maar ook andere factoren die aan dementie zijn gerelateerd spelen een rol bij de pathogenese. Dit letsel is sterk gerelateerd aan de afname van cognitieve vaardigheden op hogere leeftijd. Er is weinig bekend over de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van dit letsel. De identificatie van genen, die mogelijk een rol spelen als risicofactoren voor het ontstaan van WML, vergroot onze kennis over het optreden van WML. Mogelijk leidt dit tot therapeutische interventies ter voorkoming van WML.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J.C. van Swieten

Classification

D21400 Genetics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation