KNAW

Research

Population study to sexual and reproductive health

Pagina-navigatie:


Update content


Title Population study to sexual and reproductive health
Period 01 / 2005 - 08 / 2006
Status Completed
Research number OND1310234
Data Supplier Rutgers Nisso Groep

Abstract (NL)

Epidemiologische studie onder een zo representatief mogelijke steekproef van de algemene bevolking tussen 18 en 80 jaar. De (12 maanden) prevalentie van ervaren problemen, alsook gerelateerde zorgbehoefte en zorggebruik wordt in kaart gebracht op de volgende geprioriteerde terreinen: anticonceptie, ongewenste zwangerschap en abortus, seksueel overdraagbare aandoeningen, seksuele disfuncties, seksueel geweld, seksueel (risico)gedrag en seksuele (dis)satisfactie. Gekeken wordt tevens naar de (ver)spreiding van problematiek binnen uiteenlopende bevolkingsgroepen (te onderscheiden naar sekse, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid en gezondheid) en naar de onderlinge samenhang oftewel co-morbiditeit. Een netto steekproef van N=4000 wordt geworven via random digit dialling en krijgt een elektronische of schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Ten behoeve van de vergelijkingen naar etnische achtergrond en seksuele voorkeur wordt, uitsluitend ten behoeve van die analyses, de steekproef opgehoogd met enkele honderden homoseksuele mannen en vrouwen en personen uit etnische minderheidsgroepen. Dataverzameling vindt in de herfst van 2005 plaats. Half 2006 wordt een expertmeeting georganiseerd waarin, naast disseminatie in schriftelijke en elektronische vorm, bevindingen van de epidemiologische studie en de inventarisatie van de knelpunten in de registratie met deskundigen in het veld besproken worden en aanbevelingen ten behoeve van het vervolgtraject ?n een betere de afstemming tussen vraag en aanbod geformuleerd worden.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. F.C. Bakker
Project leader Prof.dr. W.M.A. Vanwesenbeeck

Classification

D24000 Health sciences
D61000 Sociology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation