KNAW

Research

Identification of problems in Dutch district water boards as part of the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Identification of problems in Dutch district water boards as part of the National Administrative Agreement on Water and Water Management in the 21st century
Period 2005 - 08 / 2007
Status Completed
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=3&proj=37
Research number OND1310523
Data Supplier Website

Abstract (NL)

Het veranderende waterbeheer vraagt om een verbreding van de rol van de waterschappen. Want naast technische maatregelen moeten waterschappen de relatie leggen met de wereld van de ruimtelijke ordening en communicatie met andere belanghebbenden. Bij waterschappen leven daarom tal van vragen, die samenhangen met de veranderende rol die zij moeten spelen. Door deze in workshops te inventariseren ontstaat een goed beeld van de onderwerpen die op operationeel niveau leven bij deze organisaties.
[Doel en knelpunten]
Inventarisatie en verbetering van de vraagsturing bij Leven met Water en STOWA door te onderzoeken welke onderzoeksvragen er leven bij de waterschappen.
De nieuwe aanpak van het waterbeleid betekent dat water en waterberging een grotere plaats inneemt in de ruimtelijke ontwikkeling. De waterschappen krijgen te maken met de wereld van de ruimtelijke ordening die een andere cultuur heeft, en met andere stakeholders. Maar ook op de meer klassieke terreinen van waterkwaliteit en kwantiteit zijn er genoeg uitdagingen.
[Plan van aanpak]
Door middel van workshops, literatuur- en perceptieonderzoek is onderzocht welke kennisvragen er leven bij waterschappen. In operationele workshops zijn de hoogst scorende kennisvragen verder uitgewerkt.
[Resultaten]
Het onderzoek heeft geleid tot meer dan 300 kennisvragen, die het gehele waterbeheer omvatten. Uit de inventarisatie komt een sterke behoefte naar voren aan kennistransfer in brede zin en aan het gezamenlijk bouwen aan een nieuwe praktijk. De kennisvragen hebben deels betrekking op technische aspecten, maar ook blijkt dat de waterbeheerder behoefte heeft aan een bredere oriëntatie dan alleen de bèta-disciplines die van oudsher binnen de waterschappen te vinden waren. Het gaat dan om waarderingsvraagstukken, kosten en financiering, communicatie en begeleiding van interactieve processen.
[Eindresultaat]
Waterschappen die het waterbeheer in hun gebied hebben ingericht overeenkomstig het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Waterbeleid 21e eeuw.
[Trefwoorden]
Waardering, economie, watersysteem, modellen, rivierfuncties en besluitvormingspraktijk

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.M.J. Leenen

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation