KNAW

Onderzoek

Aquaterra

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Aquaterra
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.attempto-projects.de/aquaterra/
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=7&proj=35
Onderzoeknummer OND1310537
Leverancier gegevens Website

Samenvatting

Klimaatveranderingen kunnen een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en kwantiteit in het stroomgebied van rivieren. Om te weten welke maatregelen de beheerders in die riviergebieden moeten nemen, moet er meer bekend zijn over de samenhang tussen de bodem en het rivierwater, dus over het gedrag van verontreinigende stoffen hierin. In dit Europese project richt Leven met Water zich vooral op onderzoek in het stroomgebied van de Maas en de Dommel.
[Doel en knelpunten
Verbeteren van de kennis van klimaatinvloeden op waterkringloop, -kwaliteit en beschikbaarheid en de functies van bodem en water op stroomgebiedsniveau. Het Aquaterra Nederland-project richt zich daarbij op de toepassing van de kennis in de Nederlandse situatie (case Maas). Tevens worden de onderzoeksresultaten ingebed in de bestuurlijke en juridische Nederlandse context.
Mondiale ontwikkelingen, en met name klimaatveranderingen, kunnen een negatieve invloed hebben op waterkwaliteit en kwantiteit in stroomgebieden van rivieren. In de waterkringloop heeft de bodem invloed op de grondwateraanvulling en de chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater. Ook sedimenten beïnvloeden het oppervlakte- en grondwater.
[Plan van aanpak]
Aquaterra is een meerjaren Europees Integratieproject, waarbij diverse Europese partners betrokken zijn, en vanuit Nederland Delft Cluster, de Ministeries van LNV, VROM en V&W. De Nederlandse partijen zijn betrokken bij diversie studies over bodem-water management in rivierstroomgebieden, i.c. Brévilles, de Maas, de Ebro, Elbe en Donau.
LmW richt zich op de integratie van de ontwikkelde kennis en de op interactie van natuurwetenschappen, civiele techniek, economische wetenschappen en bestuurlijke processen, incl. besluitvorming. Betrokkenen in de stroomgebieden nemen deel aan stakeholder groups, waarbij conferenties, workshops en symposia worden gehouden.
[Resultaten]
Kennis van de processen die spelen in rivierstroomgebieden bij de waterkringloop, de waterkwaliteit en beschikbaarheid en functies van de bodem. Voor LmW gaat het vooral om bestuurlijke aspecten en sociaal-economische aspecten.
[Eindresultaat]
Inzicht in ontwikkeling van bodem- en waterkwaliteit onder invloed van klimaatverandering, landgebruik en verontreiniging.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J.M. Brils

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18130 Bodem
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie