KNAW

Research

DUW (Deventer Floodplans)

Pagina-navigatie:


Update content


Title DUW (Deventer Floodplans)
Period 2005 - 08 / 2007
Status Completed
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=7&proj=47
Research number OND1310545
Data Supplier Website

Abstract (NL)

Deventer heeft de IJssel weer ontdekt; in en om de stad zijn initiatieven en plannen in ontwikkeling die te maken hebben met natuurontwikkeling, waterhuishouding, recreatie, economische ontwikkeling enz. Het gaat nu om het brengen van samenhang in de plannen en om daadwerkelijke realisatie.
[Doel en knelpunten]
Het ontwikkelen van samenhangende plannen voor het gebied rond Deventer, met o.a. nevengeulen voor de IJssel in het kader van Ruimte voor de Rivier. Door middel van een geschikt analysemodel moet die samenhang worden onderzocht in aspecten, actoren en planniveaus. De analyse moet de daadwerkelijke uitvoering van de plannen bevorderen, en dient ook als basis voor een vervolgproject binnen Leven met Water.
De afzonderlijke initiatieven in Deventer om het leven met de rivier op een hoger plan te brengen staan veelal op zichzelf. Er zijn 9 plannen ontwikkeld in en om de stad, die meer onderlinge synergie nodig hebben om gerealiseerd te worden. Bij de betrokkenen (bewoners, bestuurders, waterbeheerders etc.) bestaat een grote behoefte om echt aan de slag te gaan, en dit te doen in onderlinge samenwerking.
[Plan van aanpak]
Centraal staat het maken van een plankaart en een stroomkaart. Op basis van de plankaart worden beslissingen genomen over de realisatie van de projecten en het aanbrengen van een samenhangende voortgang daarbij. Op de stroomkaart worden de twee nevengeulen naast de IJssel aangegeven. Beide kaarten zullen ruim worden verspreid onder de belanghebbenden.
[Resultaten]
Het project moet leiden tot één IJssel(front)-programma voor Deventer, gecoördineerd vanuit één projectorganisatie, waarin verschillende partijen samenwerken.
[Eindresultaat]
Rivierkundige maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier, verdere planuitwerking van de diverse initiatieven en versterking van de stedendriehoek.
[Trefwoorden]
Waardering, economie, watersysteem, modellen, rivierfuncties en besluitvormingspraktijk

Related organisations

Related people

Project leader Drs. C.M. van Schaik

Related research (upper level)

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D18130 Soil
D18140 Nature and landscape
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation