KNAW

Onderzoek

Internationale regierol veehouderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Internationale regierol veehouderij
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/158579
Onderzoeknummer OND1310583

Samenvatting

De Nederlandse fokkerijketen is in de afgelopen 10 jaar sterk geïnternationaliseerd en gestoeld op een sterke kennisbasis. Om in de toekomst perspectief te blijven houden is het nodig die positie verder uit te bouwen in samenwerking met andere ketenpartners en bestaande en nieuwe kennis op een internationale markt te verwaarden. Competenties op het gebied van verwaarden van deze specifieke kennis zijn dun gezaaid. Daarnaast zijn in Nederland ketenpartijen in de veehouderij nauwelijks ervaren in het aangaan van strategische samenwerking. Als het lukt om samen als keten de internationale markt te betreden, dan zou dat zowel de internationale positie als ook de samenwerking in eigen land ten goede kunnen komen. Dat was het idee achter dit project waarvan de eerste fase is afgerond en een tweede fase te ambitieus is gebleken.

De kern
In het TransForum project Internationale Regierol Veehouderij is voor een aantal interessante markten de beschikbare kennis in kaart gebracht. Door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen is geanalyseerd hoe, via internationaal keten- en kennismanagement, relevante kennis beter uitgewisseld en benut kan worden. Daarnaast is een transitie-analyse voor de varkenssector uitgevoerd om vast te stellen of er consensus is over hoe een duurzame varkenshouderij in Nederland eruit kan zien.

De resultaten
De keten- en kennisanalyse heeft aangetoond dat keten en kennisregie op internationale markten nog een tamelijkonontgonnen terrein is. De meerwaarde van samenwerking is enerzijds (nog) niet sterk genoeg om bestaande weerstanden te overwinnen. Anderzijds blijkt ook in andere (industriële) sectoren internationale regie veelal gestoeld op centrale regie. De deelnemende bedrijven hebben eerste stappen gezet naar het meer internationaal verwaarden van kennis. De transitie analyse heeft laten zien dat de Nederlandse varkenssector volop in transitie is maar nog onvoldoende, gedeelde strategische oriëntatie heeft

Samenvatting (EN)

The Dutch breeding chain is based on a strong knowledge base. We must add value to that knowledge in an international market to ensure we can continue to develop future prospects. Competences in the area of adding value to this specific knowledge are not easily found. Moreover, in the Netherlands chain partners are hardly used for entering into strategic alliances. If this project meant that international markets are accessed together, this would be beneficial for both the international position as well as cooperation in our own country. This was the idea behind this project of which the first phase has already been completed while a second phase proved to be too ambitious.

The Key
The available knowledge has been mapped for a number of interesting markets in the 'International Livestock Coordinating Role' TransForum project. Using international chain and knowledge management, the participating businesses analysed how the relevant knowledge on this international market can be exchanged and used more effectively. A transition analysis was performed for the pig industry to determine whether there is consensus as to what sustainable pig farming in the Netherland should look like.

The results
The chain and knowledge analysis has demonstrated that orchestration of chains and knowledge on international markets is still a fairly virginal field. On the one hand, the added value of the cooperation is not (or not yet) strong enough to overcome the existing resistance. On the other hand, international orchestration in other (industrial) sectors was found to be based mainly on centralised direction. The participating businesses have taken the first steps towards enhancing the value of the knowledge internationally. The transition analysis has also demonstrated that the Dutch pig sector is going through a complete transition period but does not yet have a sufficiently shared strategic orientation.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Institute for Pig Genetics
Pigture Group
TOPIGS
CR-Delta
Dumeco
Universiteit Eindhoven
Universiteit Tilburg
Animal Science Group (WUR)

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. K.H. de Greef
Projectleider Dr.ir. J. Merks

Classificatie

D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie