KNAW

Onderzoek

Building the First Database on agrifood networks

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Building the First Database on agrifood networks
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1310585

Samenvatting

De Nederlandse agrifoodsector internationaliseert in toenemende mate. Dat landbouwtheorie en testomgeving in elkaars nabijheid zijn, verklaart de goede concurrentiepositie van Nederland. Vanwege internationalisering is dit steeds moeilijker. Als alternatief wordt kennismanagement via internationale agrifood(kennis)netwerken belangrijker. Tot nu toe zijn deze netwerken nauwelijks wetenschappelijk onderzocht.
[Welk internationaal netwerk biedt de meeste kans op innovatie]?
De projectpartners zetten eerst een database over internationale agrifoodnetwerken op. Vervolgens analyseren ze welke typen netwerken voorkomen in de agrifoodsector. Tenslotte kijken ze hoe innovatief de participerende bedrijven zijn. Bijvoorbeeld door na te gaan hoeveel patenten zij bezitten. Daaruit ontstaat een beeld welk netwerk organisaties idealiter moeten opbouwen om optimaal te kunnen innoveren.
[Toekomstig onderzoek]
Het is de eerste grote empirische studie naar internationale agrifoodnetwerken. Data maken het mogelijk om mate, aard en snelheid van internationalisering van de landbouwsector te analyseren. De database is vervolgens weer een basis voor nieuw onderzoek, waar mogelijk gefaciliteerd door TransForum Agro&Groen. Voorbeelden van toekomstig onderzoek zijn dieptestudies naar best practices, concurrentieanalyses, studies naar verschillen tussen landen en tussen sectoren en studies naar optimale netwerkposities. Daarnaast biedt het blootleggen van de huidige netwerkstructuren benchmarkmogelijkheden en de kans om richtlijnen voor optimale netwerkstrategie├źn te formuleren. Bedrijven kunnen zo optimaal profiteren van kennis. De database is ook interessant voor de overheid. Die kan daarmee gerichter beleid maken en nieuwe issues identificeren. Tenslotte biedt het verkregen inzicht in internationale agrifoodnetwerken bedrijven de mogelijkheid om vanuit duurzaamheidsperspectief hun middelen optimaal te alloceren (met name planet en profit).

Samenvatting (EN)

The Dutch agrifood sector is steadily internationalising. The fact that agricultural theory and the test environment are in close proximity to one another helps give Dutch agriculture a competitive edge. Internationalisation is making it increasingly difficult to maintain this edge. By way of alternative, knowledge management via international agrifood (knowledge) networks is becoming more important. To date there has been little if any scientific examination of these networks.
[What international network provides the best opportunity for innovation]?
First of all the project partners set up a database on international agrifood networks. They then analyse the types of networks found in the agrifood sector. Finally they examine how innovative the participating firms are, for example by establishing how many patents they possess. This generates an impression as to which network of organisations should ideally be built up in the interests of optimal innovation.
[Future research]:
This is the first large-scale empirical study into international agrifood networks. Data make it possible to analyse the extent, nature and speed of internationalisation of the agricultural sector. The database in turn provides a basis for new research, where possible facilitated by Transforum Agribusiness&Rural Areas. Examples of future research include in-depth studies into best practices, competition analyses, studies of intercountry and intersectoral differences and studies into optimal network positions. In addition the identification of the present network structures provides benchmarking opportunities and the ability to formulate guidelines for optimal network strategies. In this way businesses can benefit optimally from knowledge. The database is also of interest to the government, which uses it to target its policies more precisely and to identify new issues. Finally the insight obtained into international agrifood networks provides businesses with the opportunity to allocate their resources as effectively as possible from a sustainability perspective (especially as regards planet and profit).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. A.P. de Man

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie