KNAW

Onderzoek

Met en voor de praktijk ontwikkelen en verspreiden van een evidence based...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Met en voor de praktijk ontwikkelen en verspreiden van een evidence based instrument voor verzuimpredictie en interventie bij lage rugklachten
Looptijd 10 / 2005 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1310729

Samenvatting

Lage rugklachten is de meest voorkomende en de duurste aandoening in de Westerse samenleving. 93% van de kosten in Nederland wordt veroorzaakt door verzuim en arbeidsongeschiktheid. In dit project wordt voor & door bedrijfsartsen/ arboprofessionals een praktisch verzuimpredictie-instrument gemaakt om in individuele gevallen het risico op langdurig verzuim door lage rugklachten te berekenen en een interventieadvies op maat te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een databestand met 628 cases met verzuim door aspecifieke lage rugklachten die begeleid zijn door ruim 200 bedrijfsartsen van een groot aantal arbodiensten en in 4 recente promotie onderzoeken op vergelijkbare wijze zijn verzameld. Het verzuimpredictie-instrument is een hulpmiddel om het effectief handelen in de verzuimbegeleiding op basis van wetenschappelijke evidentie te bevorderen. Tevens kunnen interventies hiermee beter naar werknemer en werkgever worden onderbouwd. Het ontwikkelen van het instrument gebeurt door Body@Work TNO VUmc in samenwerking met de arboprofessionals die participeren in het Laboretum. Hierdoor is een structurele samenwerking en versterking van de relatie praktijk en wetenschap gewaarborgd. Vervolgens wordt het instrument op bruikbaarheid in de praktijk uitgetest in een pilot-onderzoek en zonodig aangepast. Tenslotte vindt verspreiding via de website (Laboretum, Body@Work) plaats. Het ontwikkelen van dit verzuimpredictie-instrument bij rugklachten kan als blauwdruk dienen voor andere aandoeningen.

Samenvatting (EN)

Low back complaints is the most frequent and expensive disease in Western society. 93% of the costs incurred in the Netherlands is caused by sickness absence and inability to work. In this project a practical sick absence prediction instrument is being developed by and for company medical officers / occupational health professionals in order to be able to calculate in individual cases the risk of long-term absence resulting from low back complaints and to give a tailored intervention advice. Use is made of a database of 628 cases with absence due to aspecific low back complaints which have been consulted by over 200 company doctors of a large number of Health and Safety Executives and have been collected in 4 recent PhD studies in a comparable way. The absence prediction instrument is an aid to stimulate effectively acting in sick absence counselling on the basis of scientific evidence. Moreover it will be possible to provide a better basis for interventions to employee and employer. The development of the instrument will be done by Body@Work TNO VUmc in collaboration with health and safety professionals who participate in the Laboretum. This warrants a structural collaboration and enhancement of the relationship between science and practice. Subsequently the instrument will be tested on utility in practice in a pilot study and adapted where appropriate. Finally it will be distributed through the website (Laboretum, Body@Work). The development of this absence prediction instrument for back complaints may serve as a blueprint for other diseases.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23390 Arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie