KNAW

Research

BO-02-003 Management of the main ecological framework (water nature is excluded)

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02-003 Management of the main ecological framework (water nature is excluded)
Period 01 / 2005 - unknown
Status Current
Research number OND1311081

Abstract

Policy objectives, social and policy context The main ecological framework has to be realized by 2018. At this moment attention by the government and nature management organizations is shifting from purchase of land for nature to management of nature areas. Knowledge requirements Nature policy makers are interested in tools (grants, legislation, knowledge etc.) to make nature management effective and efficient. Nature managers are also interested in tools to make nature management more effective. Knowledge objectives To provide nature managers and policy makers with knowledge that they can use in making nature policy or in nature management.


Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Behoud, versterking en ontwikkeling van de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving zijn centrale doelen in het Nederlandse natuurbeleid. Tot op heden staat de kwaliteit van de natuur in Nederland onder druk (NPB 04). In 2010 moet het verlies aan biodiversiteit tot stilstand worden gebracht, conform internationale overeenkomsten. De EHS is daarbij een van de speerpunten, maar ook de terreinen daarbuiten vervullen een belangrijke rol. In 2018 moet de EHS en de daarbij vereiste milieucondities voor duurzaam beheer van gebieden en soorten gewaarborgd zijn (NvMMvN 2000). Momenteel worden financiƫle middelen ingezet om aankoop, inrichting en beheer tbv EHS te versterken (V&S 2004). Naast aankoop en inrichting van gebieden, is een effectief beheer van groot belang.
Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om het beheer van natuur te ondersteunen (Programma Beheer, Soortbeschermingsplannen, ). Er is meer inzicht nodig in de effectiviteit van (combinaties van) beheersmaatregelen op lokaal- en landschapsniveau voor het bereiken van biodiversiteits- en andere doelen (recreatie, houtproductie, CO2 vastlegging, etc.).

Onderzoeksopgave:
Het onderzoek binnen dit thema levert een bijdrage aan:
- de versterking en effectieve inzet van (beleids)instrumenten;
- behoud en herstel van biodiversiteit;
- realisatie van maatschappelijke wensen t.a.v. natuur (recreatie, CO2 vastlegging,houtproductie)
Daarnaast is het onderzoek ook instrument op zich. Speciaal binnen dit thema wordt onderzoek uitgevoerd dat kennis creƫert waarmee beleid en beheerd de besluitvorming inzake het beheer kan verbeteren. Dit moet leiden tot ecologisch, bedrijfsmatig en kosten-effectiever beheer. Een doel dat is genoemd in de nota NvMMvN (2000).

Werkwijze:
Naast het beleid vormt het beheerde binnen het thema een belangrijke doelgroep. Dit geldt met name voor de subthema's Ecologische effectiviteit van beheer, Kosteneffectief natuurbeheer en Optimalisatie bedrijfsvoering. Zij zullen de onderzoeksresultaten gebruiken om de besluitvorming inzake natuurbeheer te verbeteren zodat het beheer ecologisch- en kosteneffectiever kan worden uitgevoerd. Onder de beheerders worden verstaan: terreinbeherende organisaties (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen), particuliere terreineigenaren en gemeenten en andere overheden.

Resultaten:
De resultaten van het onderzoek in het kader van de hierboven genoemde subthema's zullen ook voor 'het beleid' (zowel op nationale schaal als regionaal, o.a. LNV DN en DP, Provincies) van belang zijn. De informatie kan gebruikt worden om keuzes te maken in de aansturing van het beheer om daarmee beleidsdoelen te realiseren.
Onderzoek dat zal worden uitgevoerd in de subthema's Versterken natuur bij bestuurlijke belangafweging, Vervreemding van de burger t.o.v. de natuur en Succesvol gebiedsgericht samenwerken in nationale parken heeft naast de bovengenoemde doelgroepen ook specifieke gebruikers zoals het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) en de Taskforce Economie.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.N. van Wijk

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation