KNAW

Onderzoek

Natuur in bestuur: kennisoverdracht en interactie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuur in bestuur: kennisoverdracht en interactie
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311094

Samenvatting

[Probleemstelling en achtergrond]: De verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie bergt het risico van korte termijn opportunisme in zich, maar biedt ook kansen voor meer natuurinclusieve planning (FF wet). Doel van de projecten is om informatie, tools en kennisoverdracht te leveren aan LNV opdat zij de kansen die de nota Ruimte voor natuur biedt optimaal kan omzetten in een kwaliteitswinst voor natuur.
- Deelproject A is de eerste van drie projecten en focust op de rol die natuur speelt in de besluitvorming en hoe natuur beter in de bestuurlijke afweging kan worden meegenomen. Het project schetst een beeld van hoe besluitvorming over ingrepen op decentraal niveau tot stand komt, en hoe en waardoor natuur al dan niet op de agenda staat. Dit deelproject geeft o.a. antwoord op de vraag welke waarden in een beoordelingstool zouden moeten worden meegenomen en welke afwegingen de tool zou moeten ondersteunen.
- Deelproject B heeft tot doel deze beoordelingstool te ontwikkelen. Dit deelproject analyseert daartoe welke kennis over natuur en welke afwegingsmethoden worden gebruikt bij decentrale besluitvorming, en gaat uit van de op het LEI ontwikkelde interactieve MKBA. De beoordelingstool zou de kennis die op rijksniveau aanwezig is over de afweging van natuurbelangen moeten combineren met de decentrale afwegingsmethodiek. Resultaat is een (prototype van een) tool (richtlijn) voor decentrale afweging van sociaal-economische en ecologische waarden.
Deelproject C bouwt voort op de resultaten van deelprojecten A en B. In dit deelproject staan communicatie en interactie centraal. Communicatie is bij afwegingen van essentieel belang. Er is informatie nodig over de wensen en randvoorwaarden van de decentrale overheid, en een afwegingsinstrument zou in principe samen met de gebruikers ontwikkeld moeten worden, zodat er draagvlak voor het gebruik ervan ontstaat. Daarnaast is van belang dat het afwegingsinstrument op interactieve wijze kan worden ingezet. M.a.w. het instrument moet interactie en communicatie tussen belanghebbenden ondersteunen en daarbij ondersteunend zijn aan het besluitvormingsproces van de betrokken partijen. Anderzijds is kennisoverdracht nodig over het instrument om ervoor te zorgen dat het door zoveel mogelijk provincies en gemeenten wordt gebruikt. [Projectdoelstelling]:
Uitgaande van de in deelproject B ontwikkelde afwegingstool zal dit deelproject antwoord geven op de volgende vragen:
In 2005: Vooruitlopend op de resultaten van deelprojecten A en B: In hoeverre kunnen bestaande ecologische tools en kennis over ontwerpen met ecologische netwerken worden gebruikt in samenhang met participatieve instrumenten als MAPTALK en MAPTABLE? Hoe kunnen deze tools en kennis effectief worden ingezet/gebruikt in samenhang met het afwegingsinstrument dat in deelproject B wordt ontwikkeld? In 2006: Voortbouwend op het afwegingsinstrument uit deelproject B: In hoeverre vereisen eventuele tekortkomingen van de ontwikkelde afwegingstool voorwaarden in de wijze van communicatie? Hoe kunnen deze voorwaarden procesmatig worden ingevuld door middel van participatieve bijeenkomsten? Welk format voor een cursus voor decentrale ambtenaren levert dit op?
[Resultaten]:
Deelproject C levert de volgende producten:
- Voorstel voor integraal gebruik van ecologische kennis en tools in interactieve instrumenten (MAPTALK, MAPTABLE en MKBA),
- Voorstel voor communicatiewijze over de afwegingstool,
- Workshop met verschillende partijen om draagvlak voor de beoordelingstool te creëren,
- Format voor cursus voor gemeente - en provinciale ambtenaren,
- Attendering van decentrale ambtenaren op de mogelijkheden van afweging door middel van artikelen of brochures.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. E.G. Steingröver

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie