KNAW

Onderzoek

Soortenbeleid in relatie tot de EHS

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Soortenbeleid in relatie tot de EHS
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311107

Samenvatting

[Doel]:
Het project kent de volgende doelen:
- localiseren van de Nederlandse soortdiversiteit
- onderzoek naar de mate waarin de EHS en bijbehorende natuurkwaliteit (natuurdoeltypen) bescherming bieden aan de gehele soortdiversiteit
- inzicht bieden in welke locaties/habitats in belangrijke mate bijdragen aan de soortdiversiteit buiten de EHS
Het project gaat dus nader in op de vaak als paradigma gebruikte veronderstelling, dat als de doelsoorten (gekoppeld aan de natuurdoeltypen) worden beschermd, de overige soorten wat bescherming betreft zullen meeliften.
[Werkwijze]:
Het project zal zich richten op soortengroepen waarvan de data voldoen aan een aantal minimum eisen wat betreft kwaliteit van de determinaties, bemonsteringsintensiteit van de soortgroep per oppervlakte-eenheid, ruimtelijke verdeling van de waarnemingen en het aantal soorten binnen de soortgroep. Dit betekent noodzakelijkerwijs dat zeer zeldzame en/of slecht geĆÆnventariseerde soorten buiten de opdracht vallen. Bij de keuze van soortgroepen wordt gestreefd naar een selectie van ordes die zo representatief mogelijk is voor de gehele biodiversiteit.
Voor de vergelijking van soorten binnen de EHS (de doelsoorten) met de overige soorten zal worden uitgegaan van de soorten die zijn gekoppeld aan de habitats die de basis vormen voor de EHS. De vraag wordt dus: lift de bescherming van de overige soorten mee met de bescherming van de (soorten uit) deze habitats.
Als basis voor de ruimtelijke indelingen binnen het huidige project zullen de volgende kaarten worden gebruikt:
- de natuurdoeltypenkaart (Agenda Vitaal Platteland),
- de kaart van de netto-EHS (Nota Ruimte)
Omdat het huidige project streeft naar een brede benadering van de biodiversiteit (veel soorten) ligt de focus op actuele verspreidingsgegevens en de daarvan afgeleide verspreidingskaarten, die zijn gecorrigeerd voor bemonsterintensiteit. Een benadering op basis van habitat-gerelateerde potentiƫle verspreidingskaarten, die meer tijd per soort vragen vanwege de noodzaak tot controle op actueel voorkomen van soorten op de voorspelde locaties, vormt een interessante optie voor een volgende verfijningsstap.
[Resultaten]:
Het project streeft naar heldere overall-beelden in de vorm van illustratieve kaarten en figuren, eenvoudige diagrammen en afgeronde getallen. Deze informatie geeft de meest pregnante zaken weer, die voor het beleid van belang zijn en die inzicht geven in het ruimtelijke voorkomen van de soortdiversiteit inclusief de niet-aaibare en/of cryptobiotische soorten in Nederland.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie