KNAW

Onderzoek

WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311251

Samenvatting

Doel:
Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) is wettelijk verplicht om periodiek te rapporteren over verschillende aspecten van de natuur in Nederland. Zo zijn er onder meer verplichte jaarlijkse rapportages die voortvloeien uit de Conventie van Bern, CITES en de Vogel- en Habitatrichtlijn. LNV heeft in 2004 besloten om de hiervoor noodzakelijke Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur (WOT-IN) te bundelen en via een uitvoeringsovereenkomst onder te brengen bij de unit WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR.

Het doel van de WOT-IN is om de Directie Natuur van LNV te ondersteunen bij het opstellen van de verplichte rapportages. De gegevens die voor deze rapportages nodig zijn, worden op dit moment geïnventariseerd, en verder wordt bekeken welke van die gegevens al voorhanden zijn, en wat de bruikbaarheid ervan is. Door vraag en aanbod met elkaar te vergelijken wordt zichtbaar welke gegevens nog ontbreken. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodieken en programma s voor monitoring. Die maken het mogelijk in de toekomst deze gegevens alsnog te verzamelen en in de verplichte rapportages te gebruiken. Om in de toekomst snel en betrouwbaar deze gegevens te kunnen leveren is een nieuwe informatiestructuur nodig. Dit jaar is hiermee een begin gemaakt.

Het programma wordt in 2008 vanwege het ontbreken van een WOT‑uitvoeringsovereenkomst ondergebracht in het BO Cluster Ecologische Hoofdstructuur. Vanwege het speciale karakter heeft wordt het programma aangestuurd door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigd:

- Drs. J.W. van der Ham, Directie Natuur (MT-lid, voorzitter)
- Dr. P.C. de Hullu van Directie Kennis (MT-lid)
- Prof. Dr. M.E. Schaepman van Alterra (MT-lid)
- Ir. C.M.A. Hendriks van Alterra (clusterleider BO EHS)
- W.J. Remmelts (secretaris)

Werkwijze:
De discussie over welke wettelijke onderzoekstaken in de toekomst nu wel of niet in de WOT IN ondergebracht gaan worden en de wijze waarop dit in de toekomst aangestuurd zal worden speelt nog. Voorlopig wordt daarom jaarlijks in het werkplan vastgelegd welke werkzaamheden/onderdelen in de WOT IN opgenomen worden.

Naast bijdrage aan bovengenoemde discussie wordt in het kader van de WOT IN ook gewerkt aan een infrastructuur bestaande uit een webportal (www.natuurgegevens.nl) en een aantal databases en informatiesystemen. Deze infrastructuur heeft enerzijds als doel om de werkzaamheden van de WOT IN te ondersteunen (dus bedoeld voor secundaire gebruikers) en anderzijds om de producten van de WOT IN te ontsluiten voor de primaire én secundaire gebruikers. Hoe deze infrastructuur afgestemd gaat worden op bestaande en nieuwe initiatieven zoals respectievelijk Het Natuurloket (www.natuurloket.nl) en de Nationale Database Flora en Fauna is nog niet duidelijk. De discussie hierover speelt nog. Ook hier geldt dat jaarlijks in het werkplan wordt vastgelegd welke werkzaamheden/onderdelen in de WOT IN opgenomen worden.

In 2008 is het programma opgedeeld in vier werkpakketten:
- WP 1. Wettelijk en bestuurlijk kader
- WP 2. Rapportages
- WP 3. Monitoring
- WP 4. Infrastructuur

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research questions The present research program gives an overview of all the reporting and monitoring obligations of the Directorate Nature of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. An inventory is being made of reporting and monitoring obligations in the framework of international and national laws and regulations (e.g. the Convention of Biological Diversity and the Bird Directive and the Habitat Directive). Based on this inventory an information analysis is carried out. br>
The following research questions are answered:

1) What information is required for the reporting and monitoring obligations?
2) Is the required information available and useful (availability and usability)?
3) How can the required information be distracted from available data e.g. from existing monitoring programs?
4) What improvements can be made in order to get better quality information (e.g. the elaboration of existing monitoring programs)?

In addition the present research program assists the Directorate Nature of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality to fulfil the reporting obligations. An information infrastructure is being developed, implemented and maintained consisting of amongst others a web portal and several databases and information systems. This infrastructure is being used for research and reporting activities that are carried out within the present research program. At present the overview of the reporting and monitoring obligations of the Directorate Nature of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is complete. An information infrastructure has been developed, resulting in a web portal (www.natuurgegevens.nl) and several databases and information systems. Methods have been developed in order to assess the conservation status of species and habitat types for the purpose of the reporting obligations in the framework of the Bird Directive and the Habitat Directive. Several national reports have been delivered in cooperation with the Directorate Knowledge and de Directorate Nature of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and other organisations. Two very important databases have been developed, implemented and maintained, namely a geographical database with the protected areas (an Oracle spatial database linked with the Microsoft access database of Natura2000) and a national vegetation database ( this database contains about 400.000 vegetation relevés and is being used to assess the conservation status of the habitat types in The Netherlands). The research program has been carried out in cooperation with several governmental and non governmental organisations amongst others volunteer organisations that are collecting information on flora and fauna species (www.voff.nl), nature management organisations, the Dutch Environmental Planning Agency (www.mnp.nl), and several research institutes.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. A.M. Schmidt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie