KNAW

Onderzoek

BO-01-003 Water

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-01-003 Water
Looptijd 2005 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311403

Samenvatting

Doel:
In het Beleidsprogramma van het kabinet wordt integraal watermanagement prominent op de agenda gezet. Het gaat met name om kwaliteit, kwantiteit en de samenhang met het plattelands, natuur, landbouw en visserijbeleid.
De KRW en WB21 zijn de pijlers in de gezamenlijke aanpak (Rijk en regio) van het opstellen van de stroomgebiedbeheersplannen (een verplichting uit de KRW). Het jaar 2008 zal in het in het teken staan van het voorbereiden van de eerste generatie stroomgebiedbeheersplannen (2009-2015). De voorstellen worden in de regio opgesteld (gemeenten, waterschappen, provincies). Besluitvorming is voorzien in 2009. De staatssecretaris van VenW is verantwoordelijk voor de plannen die naar Brussel worden gezonden; de andere bestuurslagen zijn verantwoordelijk voor de doorwerking naar waterplannen van resp. provincie, waterschap en gemeente.
LNV is betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming op regionaal en nationaal niveau. De resultaten van onderhavig beleidsondersteunend onderzoek kunnen worden aangereikt aan andere overheden en sectororganisaties in de fase van de planvorming in de gebieden; ze worden daarnaast benut bij de formulering van LNV-standpunten. Een belangrijk deel van de resultaten is met name van belang voor de periode na 2009.

In het kort betekent dit voor LNV dat:
· Er een zodanige implementatie van de Kaderrichtlijn Water en WB21 plaatsvindt dat alle LNV- sectoren over voldoende en voldoende schoon water kunnen beschikken. Dit levert een bijdrage aan de opgave die LNV heeft ten aanzien van het realiseren van een vitaal platteland.
· De implementatie dient haalbaar en betaalbaar te zijn
· LNV-doelen moeten passen in het waterbeleid. Concreet voor de KRW betekent dit dat de stroomgebiedbeheersplannen die in 2009 tot stand komen LNV-proof moeten zijn.
· Gestreefd wordt naar een integrale aanpak van de wateropgaven. Waar mogelijk wordt koppeling gezocht met de uitvoering van plannen op andere beleidsterreinen zoals de aanleg van de EHS, duurzame landbouw en versterking van landschap en recreatie.
· Bij het subthema ruimte voor de rivier gaat het om een adequate bescherming tegen overstromingen en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied

Kennisbehoefte in 2008
Voor de korte termijn is, met het oog op het beoordelen en verfijnen van de in 2008 te ontwikkelen stroomgebiedbeheersplannen, veel en uiteenlopende kennis nodig, o.a. over effecten en effectiviteit van maatregelen (kosten, effecten op milieu en maatschappij, ruimtelijke impact), relaties met andere beleidsdoelen en beleidsnormen (Natura 2000, GGOR, mestbeleid) en de doorwerking van klimaatverandering op keuzen voor doelen en maatregelen voor de KRW. Het jaar 2008 zal volgens de planning in het teken staan van de voorbereiding van de besluitvorming van de beheersplannen in 2009. De kennisbehoefte is navenant. Zeker is dat draagvlak en communicatie gaande het proces van implementatie steeds meer in de belangstelling zullen staan.

In het werk- en besluitvormingsproces tot 2009 is daarom tijdige beschikbaarheid van kennis cruciaal, met name in de regio. In 2008 gaat het met name om kennistransfer naar de regio over uitvoering van NBW-maatregelen en over een klimaatadaptieve inrichting van gebieden. Tenslotte vraagt de uitvoering van maatregelen in het kader van het PKB-project Ruimte voor de Rivier om kennisontwikkeling en -input om te komen tot een goed onderbouwde kosteneffectieve prioritering van maatregelen en uitvoeringsprojecten.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Water problems and policy
Water is an essential condition for agriculture, nature, landscape and recreation, and is therefore a policy item of great importance for the Ministry of LNV.
The implementation of the EU Water Framework Directive as well as the new water management policy (WB21; Room for Water) will have large impact on ecology and economy in the Netherlands and other EU-countries. Solutions have to be found which are effective with respect to the policy goals to be achieved, and which are also acceptable from social and economic point of view. The most important things to be done with respect to water in the rural area are (Agenda 21e Century):
· Sufficient safety with respect to inundation
· Improvement of the water quality
· Reduction of drought in nature areas
· Sufficient water availability
· Reduction of soil subsidence especially in peat areas
Recovery of gradients between fresh and salt water as well as between dry and wet areas.

Research needs
In order to make the right choices in solving the water problems mentioned above, the following research topics have been chosen:
1.Implementation of Water Framework Directive and Watermanagement 21e Century:
Effectiveness and effects of measures: analysis of effectiveness, spatial aspects, and application of evaluation methods; spatial aspects, compatibility of other policy measures relations, climate proof water management and reallocation in catchment areas.
2.Improving a regional approach in solving water problems
Knowledge transfer with respect to implementation of the WFD at regional scale; knowledge transfer with respect to impact of climate change in regional planning.
3.Room for the river
Research with respect to a vision on safety and nature along rivers, spatial claims, nature and landscape management of flood plains

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. C. Kwakernaak

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie