KNAW

Research

Towards a systems vision for river rehabilitation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Towards a systems vision for river rehabilitation
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1311410

Abstract

[Key question]:
Can the various stakeholders agree on a shared vision for river rehabilitation, which can be guiding in the process of implementing the many forthcoming Room for River projects, and what are the elements of this vision?
[Research aim]:
To describe goals for river rehabilitation on a river systems level, that can be used as a framework for the allocation and design of regional river rehabilitation projects. Project results: Report on the above

Abstract (NL)

[Doel]:
Vaak genoemd is de spanning tussen de uitvoering van concrete projecten op lokaal niveau en een bredere visie op het geheel. Waar een bredere visie ontbreekt houdt dat in dat keuzes voor concretere natuurdoelen en maatregelen te weinig ingekaderd worden. Het gebrek aan een door alle partijen (V&W, LNV, VROM , lagere overheden en beheersorganisaties) gedeelde visie en mogelijkheden om die kaderstellend te laten zijn voor deelprojecten en bruikbaar voor communicatie naar doelgroepen wordt als storend en ineffectief ervaren.
Een heldere en gedeelde visie biedt de mogelijkheid om vanuit het geheel naar onderdelen te redeneren. Te denken valt aan (internationale) stroomgebieden, afzonderlijke grote rivieren of daarbinnen grotere trajecten (bv boven- en benedenstrooms van Gorinchem, of aan de relatie binnen- en buitendijks, brakwaterzone's). Ook in de tijd kan men langere termijnontwikkelingen aangeven die mede richting kunnen geven aan kortere termijn- strategieën. Visie houdt meer in dan het geven van een royaler tijdruimtekader: het gaat ook om lange termijn doelstellingen en strategieën, andere filosofieën omtrent het bestuurlijk-juridische kader, andere manieren om actoren te (blijven) betrekken.
[Werkwijze]:
De opgave voor het onderzoek gaat o.i. primair om het gebruiken van bestaande kennis van fysiekruimtelijke aard tezamen met kennis van bestuurlijk-juridische aard. Hoofdtaak is die kennis te ordenen en begrijpelijk samen te vatten voor primaire doelgroepen (besluitvormers op (inter)nationaal en regionaal niveau en secundaire doelgroepen (context voor mensen bezig met concrete projectvoorbereiding en als basis voor het bredere publiek.
Essentieel is om met name gedeelde opvattingen (uit bv Verkeer en waterstaat, LNV, grote beheerders) te identificeren en te verwoorden en verbeelden. Daartoe zal intensieve samenwerking met representanten van die doelgroepen nodig zij over inhoud, abstractie en vormgeving. Opvattingen worden verzameld in interviews en gedeeld in een workshop.
Gezien de sterk beleidsmatige en communicatieve doelstellingen wordt vooral gedacht aan een populair-wetenschappelijke compilatie van gegevens met voor de doelgroepen aansprekende teksten en beelden. Ook zal deskundigheid / vaardigheid m.b.t. journalistieke bewerking en vormgeving vereist zijn.
[Resultaten en producten]:
Bouwstenen voor een visie voor RvR die communiceerbaar is naar doelgroepen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.P. Wolfert

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation