KNAW

Onderzoek

Opdrachtgeverschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Opdrachtgeverschap
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311432

Samenvatting

[Doel]:
Verstevigen van inhoud en proces in het opdrachtgeverschap bij rijksoverheden, ten einde ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in inrichtingsprojecten van de rijksoverheid bevorderen.
[Werkwijze]:
2006
We onderscheiden in het project een drietal fasen: initiatieffase, ontwikkelfase en toetsingsfase.
Initiatieffase
In de initiatieffase worden in overleg met de opdrachtgever en eventueel de voorbeeldprojecten van VROM en Defensie, de gehanteerde begrippen gedefinieerd en gezamenlijke vragen geformuleerd. Dit gebeurt in een viertal stappen:
1. Samenstellen van een projectgroep bestaande uit inhoudelijke deskundigen van onder andere Ministeries van LNV (directie Platteland en afdeling Vastgoed), het Atelier Rijksbouwmeester, Ruimtelijk planbureau en Alterra. De rol van Alterra is trekker en facilitator van het project en inbreng van inhoudelijke deskundigheid. Eerste agendapunten van de projectgroep zijn:
- Afstemmen vraagstukken Actieprogramma ruimte en cultuur en Plan van Aanpak voor realiseren van ruimtelijke kwaliteit op werklocaties van LNV
- Vaststellen voorbeeldproject
2. Opstellen van een discussiestuk als input voor de startbijeenkomst, met aandacht voor:
Verkenning en formulering van begrip ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit
Overzicht van standpunten, voorbeeldprojecten en literatuur over ontwikkelen en sturen met kwaliteit (o.a. op basis van Belvedère projecten, 15 voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie VROM, studie RPB naar ontwikkelen met kwaliteit, etc.)
Formuleren van vragen m.b.t. opdrachtgeverschap ruimtelijke kwaliteit
Verkenning van 1% regeling LNV
Verkenning van betekenis van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit op werklocaties (o.a. op basis van inventarisatie Paul van Beek Landschappen BNT)
3. Gezamenlijke startbijeenkomst met projectgroep en betrokkenen van Ministeries VROM en Defensie voor aanscherping van de vragen en benodigde producten:
Vaststellen begrip ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit
Inventariseren: wat weten we al en welke gezamenlijke vragen hebben we nog t.a.v. opdrachtgeverschap en ruimtelijke kwaliteit
Afspraken over afstemming tussen de drie projecten
Tijdens de workshop wordt de onderzoekslijn voor dit project verder uitgezet en vormgegeven.
Voorgesteld wordt om deze startbijeenkomst zo snel mogelijk (begin 2006) te organiseren, waarmee het zwaartepunt van het project komt te liggen op de ontwikkel- en toetsingsfase.
Ontwikkelfase
Voorgesteld wordt om aan de hand van een voorbeeldproject verbeteren werklandschap LNV , zowel inhoudelijk als procesmatig de rol van het opdrachtgeverschap in het realiseren van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te analyseren. Op basis van dit onderscheidt in inhoud en proces onderscheiden we de volgende twee stappen:
1.Opstellen van criteria (inhoudelijk) Het brede begrip ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit wordt vertaald naar concrete kwaliteitscriteria. Deze criteria worden zo opgesteld dat hiermee inrichtingsplannen getoetst kunnen worden aan ruimtelijke kwaliteit, teneinde een ruimtelijk kwalitatief werklandschap van LNV te kunnen realiseren.
De criteria worden o.a. opgesteld op basis van ervaringen in succesvolle projecten en uitgewerkt voor toepassing in het voorbeeldproject.
Door Alterra, met consultatie van leden projectgroep.
2. Opstellen van proceshandleiding door middel van identificatie van input en toetsmomenten voor het borgen van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in het project. De proceshandleiding geeft o.a. antwoord op vragen over verantwoordelijkheden, rollen, momenten en doorwerking. Ook procesvragen die tijdens de startbijeenkomst naar voren zijn gekomen, kunnen hierin worden opgepakt.
De proceshandleiding wordt toegespitst op het proces rondom het voorbeeldproject.
Tegelijkertijd wordt de handleiding zo geformuleerd dat de kennis ook toepasbaar is voor andere overheden en opdrachtgevers.
Door Alterra, met consultatie van leden projectgroep
De resultaten van de onderzoeksfase worden besproken en getoetst in overleg met de projectgroep en indien gewenst en mogelijk, ook met andere betrokkenen
Toetsingsfase (1)
De resultaten zullen uiteindelijk worden toegepast en gemonitord in het voorbeeldproject. In het eerste jaar betekent dit dat er tijd zal worden gereserveerd voor het inlezen, kennismaken en bijwonen vergaderingen.
Aan het einde van jaar 1 wordt in een GO/NO GO overleg besloten of het project nog op de goede weg is en er voortzetting kan plaatsvinden.
2007
Toetsingsfase (2)
Toepassing, verdere verfijning en aanscherping van het ontwikkelde raamwerk in voorbeeldproject.
In twee workshops worden de bevindingen en resultaten teruggemeld in een workshop met de projectgroep en gedeeld met de ervaringen in de voorbeeldprojecten van het Ministerie van VROM en Defensie.
[Resultaten en producten]:

Concrete resultaten in het eerste jaar zijn:
-Discussiestuk (input voor de eerste workshop)
-Verslagen startbijeenkomst en projectgroepbijeenkomsten
-Rapport met raamwerk criteria ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en proceshandleiding en onderbouwing
2007:
-Verslagen workshops
-Werkverslag voorbeeldproject
-Rapportage met tool voor opdrachtgevers voor ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in projecten.
Een meer abstract resultaat is dat opdrachtgevers ervaringen opdoen over de manier waarop zij ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit kunnen borgen in inrichtingsprojecten

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
Improve commissioning skills in both process and contents in order to realise spatial quality and amenity in implementing planning projects.
[Results and products]:
- Checklist spatial quality
- Process guiding book

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. T. Ekamper

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie