KNAW

Research

Species conservation and natural habitats

Pagina-navigatie:


Update content


Title Species conservation and natural habitats
Period 01 / 2006 - 2008
Status Completed
Research number OND1311437

Abstract

[Knowledge requirements group aimed at]:
Species conservation plans are insufficient and ineffective in dealing with hundreds of threatened species, each with their own singularties. For this reason, species will be grouped according to natural habitat and new conservation plans must be formulated at the level of natural habitats, including both flora and fauna.
[Research objectives]:
· State-of-the-art and evaluation of trends in reaction of 35-50 target species from the LGP Marshes with respect to management regimes, based on relevant research projects and documented management practices.
· Analysis of trends in reaction and abundance of species, categorized by ecological characteristics. Which species groups respond similarly (positively, negatively, indifferently) and why?
· Inventory of clues for active species conservation within existing measures, management practices and regulations. Which species won t survive without specific guard net-measures ?
· Formulate criteria and recommendations for the proper use of measures and regulations within this habitat such that species conservation is maximized.
[Results and products]:
· At the level of target species, attributes and features (life history information, ecological requirements, responses to management regimes etc.) will be structured in an online database that will include all functional relationships between species as well (such as between vascular plants and specific pollinators).
· At the ecosystem level, key factors for functioning of the habitat and their relationship with target species and management regimes are outlined.
· Integration of both levels (species attributes & ecosystem functioning) will provide recommendations for management at the habitat level and additional management requirements for particular ( guard net ) species.
· The results will be presented as an Alterra-report.

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Er is meer specifieke aandacht voor soorten noodzakelijk om aan eerder gemaakte afspraken te kunnen voldoen (Bern-conventie, VHR, FF- en NB-wet). Het instrument soortbeschermingsplan (SBP) geeft die specifieke aandacht, maar het aantal bedreigde soorten is te omvangrijk om voor iedere soort een plan te ontwikkelen. Om deze problemen te verhelpen is een nieuwe vorm van actief soortenbeleid in ontwikkeling: de leef¬gebiedplannen (LGP s). Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Bedreigde soorten zijn soorten waarvan de staat van instandhouding bekend ongunstig is en waarvan per soortgroep een rode lijst is gepubliceerd in de staatscourant. Binnen de actieve soortbescherming wordt ernaar gestreefd hun staat van instandhouding te verbeteren. Bijvoorbeeld door het vergaren en overdragen van kennis, aanpassingen en verfijning van bestaand regulier en generiek beheer en het nemen van soortspecifieke noodmaatregelen. Het verst gevorderd in dit opzicht is de pilot LGP Moeras.
[Doelstelling van het onderzoek]:
Voor de soorten van het LGP Moeras wordt onderzocht welke vormen van actieve soortenbescherming er voorhanden zijn en welke reeds worden toegepast. Denk hierbij aan instrumenten en maatregelen. Dit onderzoek naar actieve bescherming, instrumenten en maatregelen levert naar verwachting ook gaten en knelpunten op. Deze worden vertaald naar aanpassingen van bestaande instrumenten/maatregelen en eventueel noodmaatregelen/vangnetconstructie. Naast de uitkomsten hiervan wordt verkend welke kansen van combineren en verder afstemmen/verfijnen nog benut kunnen worden. Inzicht in successen, mogelijkheden en kansen van bestaande instrumenten/maatregelen en nieuwe inzichten als inzet voor actieve bescherming van bedreigde soorten van Moeras. Genereren van kennis over wat vanuit regulier beheer hierin bereikt kan worden. Inzicht in de extra mogelijkheden die bestaande instrumenten/maatregelen kunnen bieden na aanpassing, kennisoverdracht, finetuning (bijv. planning en uitvoering afstemmen op voorkomen van soorten, programmering afstemming op behoefte aan actieve bescherming), gefocust op soorten van de pilot LGP Moeras.
[Aanpak en tijdpad]:
· Het onderzoek doorloopt geselecteerde taxonomische groepene voor de bedreigde soorten van het leefgebied Moeras. Het gaat hierbij om 35-50 rode lijstsoorten, waarvan 15 EB of VN en voor welke 1-5 soorten acute noodmaatregelen getroffen moeten worden.
· In een iteratief proces veldkennis, praktijkervaring, onderzoeksresultaten e.d. benut om te bezien welke bedreidigingen en beschermingsmogelijkheden er voor de soorten zijn en in hoeverre het bestaande instrumentarium hiervoor ruimte biedt (CBD, VR/HR, NB-wet, FF-wet, PB, OBN, EU, regionale regelingen). Dit proces wordt gevoed door kennis van de soorten en inzicht in mogelijkheden en potenties van het leefgebied.
· Realisatie van een database waarin de resultaten van dit onderzoek worden weergegeven op een toegankelijke wijze, zal hierbij een belangrijk doel zijn. Deze datastructuur moet ook bruikbaar zijn voor vergelijkbaar onderzoek t.a.v. andere leefgebieden.
[Resultaten en producten]:
Eindrapportage en workshop juni 2007

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D16400 Information systems, databases
D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation