KNAW

Research

Acidification of multifunctional forest

Pagina-navigatie:


Update content


Title Acidification of multifunctional forest
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1311450

Abstract

[Research Objectives]:
1. To increase the knowledge on:
- the effectiveness of the general environmental policy to reduce acid deposition on biodiversity and ecological functioning of multifunctional forest.
- the effectiveness of spatial buffer zones between farms and forests to reduce NH3-emission.
- the effectiveness of re-introduction of soil organisms that play a key role in the nutrient cycling of forest ecosystems
2. the introduction of new knowledge on restoration measures into practical forestry
[Results and products]:
1. A report with results of the analysis of the effectiviness of the general environmental policy to reduce acid deposition in multifunctional forest based on long term time series of soil factors (acidity, nutrient state) species composition.
2. A proposal for the design and monitoring of field experiments to restore biodiversity of multifunctional forests on the short and long term
3. Report with description of the initial state of the experimental plots
4. Report with short term results of the experiments

Abstract (NL)

[Doel]:
Doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht dat bijdraagt aan:
- kennis over de effectiviteit van het generieke milieubeleid (vermindering verzuring) op de natuurwaarden en biodiversiteit van multifunctionele bossen.
- kennis over de effectiviteit van emissiereductiezones rond boerderijen.
- kennis over de effectiviteit van innovatieve maatregelen die gebaseerd zijn op het herstel van het bodemleven in het humusprofiel, als schakel in de nutriëntenhuishouding van bosecosystemen
- doorvertaling van EGM kennis naar bosbouwpraktijk ter vergroting van draagvlak voor nieuw beleid op gebied van effectgerichte maatregelen.
[Werkwijze]:
Voorgesteld wordt 2 onderzoekslijnen uit te zetten:
1. Relaties tussen plantensoorten en bodemfactoren in de tijd (o.a bodem-pH, nutriënten)
- Afleiden responsiecurves van soorten op milieufactoren uit monitoringgegevens bodem en flora sinds 1995 en informatie uit de KENNAT database
- Analyse monitoringresultaten 2000 en confrontatie met resultaten van 1990 en 1995 om ontwikkelingen in soortensamenstelling in relatie tot ontwikkelingen in bodemzuurgraad en stikstoftoestand te kunnen vaststellen
2. Veldexperimenten gericht op herstel van multifunctioneel bos via ingrijpen in bodemecosystemen
- Een kort literatuuronderzoek naar tolerantie van soorten voor zuren en evt. toxische stoffen (Al, phenolen) en naar OBN ervaringen met effectgerichte maatregelen (is grotendeels reeds beschikbaar). Dit literatuuronderzoek moet nog eens scherp in beeld brengen welke inzichten en ervaringen zijn opgedaan in EGM-kader en moet leiden tot een overzicht van mogelijke, en reeds uitgevoerde veldexperimenten.
- In overleg met de Unie van Bosgroepen zal een plan worden opgesteld en gezamenlijk ten uitvoer worden gebracht om experimenten te starten waarmee op korte termijn inzicht ontstaat in de effectiviteit van nieuwe maatregelen.
Hierbij wordt ingezet op maatregelen die niet eerder zijn uitgevoerd of een innovatief karakter hebben. Te denken valt aan:
a. Enten van bosbodems met strooisel /plaggen met een vitale micro- en macroflora in combinatie met kalking of andere maatregelen.
b. Biomonitoring door inbrengen van zaden/knolletjes
- Selectie geschikte locaties, voorbereiding veldexperimenten, vastleggen 0-situatie
- Voorgesteld wordt de inzichten en huidige kennis over effecten van boomsoortenkeuze (Linde, Es, Hazelaar en Berk) ter bestrijding van verzuring als belangrijk aandachtspunt in overweging te nemen bij het zoeken naar maatregelen op de lange termijn.
[Resultaten en producten]:
1. Een rapport met resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van generiek beleid op de (voortschrijdende) verzuring van multifunctioneel bos op basis van analyses van langjarige meetreeksen van bodemfactoren (zuurgraad, nutriëntentoestand) en soortensamenstelling - Eind 2006
2. Een plan van aanpak voor de opzet en het monitoren van veldexperimenten gericht op maatregelen ter realisatie van beleidsdoelstellingen om de biodiversiteit in multifunctionele bossen te herstellen op de korte en middellange termijn, - Medio 2006
3 Een rapport met resultaten vastlegging 0-toestand van de veldexperimenten. - Eind 2006
4 Een rapport met resultaten korte termijn effecten veldexperimenten - Eind 2007

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. H.F. van Dobben
Researcher Dr.ir. G.W.W. Wamelink
Project leader Drs. R.H. Kemmers

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18240 Forestry
D22400 Ecology
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation